Specializācija > Pakalpojums >

Darba attiecības

Veiksmīgai biznesa norisei ir ļoti svarīgi, lai nodarbinātības jautājumi nesagādātu galvassāpes. Mūsu komandā kopā strādā vairāki no reģiona darba tiesību gudrākajiem prātiem. Darba devēji var paļauties uz mums gan neparedzētās situācijās, gan savās ikdienas darba tiesību vajadzībās, piemēram, gatavojot darba līgumus ar vadošajiem darbiniekiem, veidojot atlīdzības sistēmas, nodarbojoties ar darbinieku privātuma, konfidencialitātes un nekonkurēšanas jautājumiem, risinot bažas par diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu, ieviešot trauksmes celšanas sistēmu, kā arī izmaiņas darba līgumos un iekšējos noteikumos, nodarbinot pagaidu darbiniekus, plānojot reorganizāciju, uzņēmuma pāreju, kolektīvo atlaišanu vai atsevišķu darba līgumu izbeigšanu. Lai atbildētu uz Jūsu ikdienas jautājumiem par darba tiesībām, mēs piedāvājam uzziņu pakalpojumus arī telefoniski. Par fiksētu mēneša maksu Jūs saņemsiet tiešu piekļuvi kvalificētam darba tiesību speciālistam, kurš pārzina Jūsu uzņēmumu un saprot Jūsu vajadzības.

Aizsargājam darba devēja intereses

Mēs pārstāvam savus klientus visās situācijās – no piedalīšanās sapulcēs un pārrunās ar darbiniekiem un darbinieku pārstāvjiem, līdz darba devēja tiesību un interešu aizsardzībai darba tiesību piemērošanu kontrolējošajās valsts iestādes, kā arī pārstāvībai visu instanču tiesās.

Kas beidzies – beidzies

Darba tiesības ir samērā līdzīgas visās ES dalībvalstīs, bet darba attiecību izbeigšanas gadījumā īpaši nozīmīgas ir vietējā regulējuma īpatnības. Ja Jums vajadzīgs rīcības plāns, lai izbeigtu darba līgumu pēc iespējas ātrāk un ar iespējami mazākiem izdevumiem, varat paļauties uz mūsu ekspertu zināšanām.

Pārrunas visos līmeņos

Strādājat ar darba padomēm, arodbiedrībām, darbinieku pilnvarotajiem pārstāvjiem vai Eiropas Darbinieku padomēm? Mēs palīdzēsim Jums formulēt Jūsu nostāju un pārstāvēsim Jūs pārrunās. Īpaši jāuzsver, ka komandā strādā eksperti, kam ir iepriekšēja darba pieredze arodbiedrībās, tā sakot – ieskats no “no otras puses”. Plānojat pārrobežu apvienošanu vai Eiropas komercsabiedrības dibināšanu? Izmantojiet mūsu reģionālo projektu pieredzi!

Visu dokumentu sagatavošana vienuviet

Labprāt sagatavosim visa veida iekšējo darba attiecību dokumentāciju, kāda darba devējam var būt vajadzīga – gan darba līgumus, iekšējās politikas, darba samaksas noteikumus, darba attiecību izbeigšanas dokumentus, paziņojumus un vienošanās uzņēmuma pārejas gadījumā, kā arī jebkurus citus nepieciešamos dokumentus.

Sazinieties ar mums