Viimastel aastatel on hüppeliselt kasvanud investorite ja tarbijate huvi ettevõtete kestlikkust puudutava teabe järele ning Euroopa Komisjon on tunnistanud, et täna nõutud avalikustamise reeglid ei ole kaugeltki piisavalt kvaliteetsed ja võrreldavad. Nüüd on Euroopa Liidu Nõukogu [JV|S1] ja Euroopa Parlament jõudnud esialgsele kokkuleppele äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi (CSRD) osas, mis kehtestab ühtse standardi kestlikkusega seotud küsimuste aruandluses Euroopa Liidus.

1. Keda direktiiv puudutab?

Aruandluskohustus on edaspidi kõigil Euroopa Liidus tegutsevatel suurettevõtetel – see hõlmab ettevõtteid, kus on üle 250 töötaja ja käive vähemalt 40 miljonit eurot ja/või vähemalt 20 miljoni euro väärtuses varasid. Samuti laieneb aruandluskohustus börsil noteeritud väikestele ja keskmistele ettevõtetele ning ka väljaspool Euroopa Liitu asuvatele äriühingutele, kelle käive Euroopa Liidus on vähemalt 150 miljonit eurot ja millel on Euroopa Liidus vähemalt üks tütarettevõte või filiaal.

2. Mille kohta peab aru andma?

CSRD paneb paika double-materiality printsiibi, mille kohaselt peab ettevõte avalikustama nii seda, kuidas nende ettevõte tegevus mõjutab kestlikkuse küsimusi, aga ka seda, kuidas kestlikkus mõjutab nende äritegevust, arengut ja positsiooni turul. Samuti nõuab CSRD selles küsimuses infot nii möödunud perioodi  kui ka tulevikuprognooside osas.

Kui varasemalt kehtisid vaid soovitused kestlikkuse aruandluse osas, siis nüüd CSRD kehtestab kindlad nõuded teabe esitamise osas. Tehnilised standardid on hetkel loomisel.

3. Kes tagab aruandluse kvaliteedi?

Uue direktiivi kohaselt peab kestlikkusaruande kinnitama audiitor või akrediteeritud sõltumatu sertifitseerija.

4. Millal uus direktiiv jõustub?

Uute reeglite kohaldamine toimub kolmes etapis:

  • 1. jaanuarist 2024 ettevõtetele, kes peavad juba täitma muud kui finantsaruandlust käsitleva direktiivi (NFRD) nõudeid.
  • 1. jaanuarist 2025 suurettevõtetele, kellel täna mittefinantsilise teabe avalikustamise kohustust ei ole
  • 1. jaanuarist 2026 börsil noteeritud väikestele ja keskmistele ettevõtetele

Siin aga tähelepanek – väikesed ja keskmised ettevõtted saavad üleminekuperioodil aruandluskohustusest kuni 2028. aastani loobuda.

5. Millal tuleb rohkem informatsiooni uute regulatsioonide kohta?

Esiteks peavad Euroopa Parlament ja Nõukogu kokkuleppe ametlikult heaks kiitma, misjärel see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Direktiiv jõustub 20 päeva pärast avaldamist. Seejärel on liikmesriikidel 18 kuud aega, et kohalikud seadused direktiiviga kooskõlla viia.

Euroopa Komisjon loodab kestlikkusaruandlusega seotud sertifitseerimisstandardid kasutusele võtta 2023. aasta aprilliks ning luua sektorispetsiifilised standardid 2024. aasta juuniks.