Kokkuvõte

Avaliku korra mõistet võib pidada üheks juriidiliseks lähtekohaks küsimusele, millistel juhtudel tuleb korrakaitseorganitel (sh politseil) astuda samme riikliku järelevalve vormis. Teoreetiliste õiguslike diskussioonide kõrval omab avaliku korra mõiste tähtsust ka korrakaitseorganite igapäevase praktilise töö seisukohast. Seda, et politsei olevat liialt koormatud talle mitteomaste ülesannetega, tajutakse ilmselt üldise probleemina ka poliitilistes aruteludes. Kuigi avaliku korra mõistest on senises Eesti õiguskirjanduses omajagu räägitud, ei ole kuigipalju rõhku pandud küsimusele, kas ja millises ulatuses on avaliku korra osana kaitstavad eraõiguslikud suhted. Artiklis analüüsitakse avaliku korra mõiste osaks olevat korrakaitseseaduses (KorS) sätestatud kitsendust, mille järgi ei kuulu avaliku korra hulka üldjuhul eraõiguse normide järgimine ning isiku subjektiivsete õiguste ja õigushüvede kaitstus (KorS § 4 lg 2).

Illimar Pärnamäe kirjutatud artikkel avaldati TÜ õigusteaduskonna ajakirjas Juridica. Leia artikkel siit.