Eesti tervishoiuõiguses toimuvad muudatused üha kiiremini. Vaktsiinikahjude fond sai loodud ja vastu võetud sisuliselt poole aastaga ning peagi on oodata väga kiiret meditsiiniseadme seaduse muutmise eelnõu menetlemist. Kas selline „kiirmenetlemine“ tagab kvaliteetse õigusruumi, on iseküsimus.

Toome ühe markantse näite kiireloomulisena 05.04.2022 Riigikogu menetlusse võetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise eelnõu seletuskirjast: „Käesoleva seaduseelnõu väljatöötamiseks ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, kuna kavandatud muudatused on kiireloomulised (HÕNTE § 1 lg 2 p 1). Eelnõu on kiireloomuline, sest tervishoiukorralduse infosüsteemi arendamiseks taotleti raha Euroopa Sotsiaalfondist ja arendustööde kasutusele võtmiseks tuleb teha muudatused õigusruumis. Kui seadus õigel ajal ei jõustu, on ministeeriumil kohustus tasuda arendusteks minevad kulud summas 600 000 eurot.“.

 

Riigikogu võttis vastu patsiendikindlustuse ja vaktsiinikahjude fondi seaduseelnõu

Riigikogu võttis 13.04.2022 toimunud istungil vastu tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu. Seadusega kehtestatakse patsiendikindlustuse süsteem, mis kujutab endast tervishoiuteenuse osutajate kohustuslikku vastutuskindlustust. Muudatusega sätestatakse vastutuskindlustuse põhimõtted ja korraldus, samuti patsiendile hüvitatava kahju alused ja ulatus.  Patsiendikindlustuse eesmärk on eelkõige tagada patsiendi parem kaitse ja lihtsam hüvitise taotlemine. Vaktsiinikahjude sundkindlustus sätestatakse ravimiseaduse muudatusega ning selle eesmärk on luua õigustatud isikule võimalus taotleda vaktsineerimise tagajärjel tekkinud kahju hüvitamist. Kahju hüvitamise õigus tekib juhul, kui patsiendil on vaktsineerimise tõttu tekkinud raske tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud või kui patsient vaktsineerimise tagajärjel sureb.

Tutvu eelnõuga siin.

 

Riik loob uue tervishoiukorralduse infosüsteemi

Riigikogu võttis 05.04.2022 kiireloomulisena menetlusse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise eelnõu, millega on kavas luua ühtne tervishoiukorralduse infosüsteem. Eelnõu põhiline eesmärk on liita praegused killustunud andmekogud ning koondada tervishoiutöötajate riikliku registri, proviisorite ja farmatseutide registri ning tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri andmed ühte infosüsteemi. Lisaks on tehnilise muudatusena plaanis üle minna tervishoiutöötajate digitaalsele registreerimisele, mis hakkab toimuma Eesti isikukoodi alusel Terviseameti iseteenindusportaali kaudu. Muudatus on plaanitud jõustuma juba 27.06.2022.

Tutvu eelnõuga siin.

 

Riigikohtu kriminaalkolleegium on süvenenud tervishoiuteemadesse

17.03.2022 kriminaalasjas nr 1-19-5641 tehtud lahendis puudutas Riigikohtu kriminaalkolleegium tervishoiuteenuse mõiste piire. Riigikohus leidis, et juhul, kui organismi talitusse sekkumine mõjutab organismi n-ö silmale nähtamatul viisil ja/või sellise sekkumise eesmärk on inimese tervise ulatuslik mõjutamine, sarnaneb selline toimimine juba spetsiifilisi teadmisi ja oskusi nõudva tervishoiuteenusega. Riigikohtu seisukoht viitab, et tervishoiuteenuse mõiste võib hõlmata ka erinevaid n-ö alternatiivmeditsiini meetodeid, mille praktiseerimisel tuleb arvestada seega tervishoiuteenustele kehtestatud tingimustega.

Loe Riigikohtu lahendit.

 

01.04.2022 kriminaalasjas nr 1-20-5071 tehtud otsuses rõhutas Riigikohus, et patsiendisaladuse kaitse peab olema tagatud mh ka kriminaalmenetluses. Seejuures ei piirdu patsiendisaladuse hoidmise kohustus üksnes keeluga mitte avaldada isiku terviseandmeid, vaid laieneb mistahes teabele, mis on tervishoiutöötajale patsiendi kohta teatavaks saanud. Patsiendisaladusega hõlmatud sh selline teave, mis sisaldab patsiendi jagatud infot tema poolt toimepandud kuriteo kohta. Erandi moodustavad juhud, kus kohustus patsiendisaladuse hoidmisest kõrvale kalduda tuleneb mõnest valdkondlikust õigusaktist. Üheks näiteks võib olla lastekaitseseadusest tulenev kohustus teavitada väärkoheldud lapsest.

Loe Riigikohtu lahendit.

 

Kellele on see info oluline?

  • Tervishoiuteenuste osutajad
  • Tervishoiutöötajad
  • Erialaliidud
  • Kindlustusandjad

 

Küsimuste korral võtke ühendust meie meditsiini ja tervishoiuvaldkonna juhi Lise-Lotte Läänega.