Selleks, et teha tehnoloogiaalased tooted ja teenused ligipääsetavaks inimestele, kellel on funktsionaalsed piirangud, näiteks puuetega inimestele, vanuritele või  lugemisraskustega inimestele, on Euroopa Liit (EL) vastu võtnud uue direktiivi – Euroopa Ligipääsetavuse Direktiiv (direktiiv). Direktiiv sätestab uued reeglid elektroonilistele kaupadele ja online teenustele, et võimaldada paremini kõikidele inimestele nende kasutamist. Direktiivi eesmärk on parandada võrdsust ning sotsiaalset kaasatust.

Uued nõuded elektroonilistele toodetele ja online teenustele

Direktiiviga kehtestatakse nõuded muuhulgas järgnevatele toodetele:

 • tarbijatele mõeldud üldotstarbelised arvutid ning operatsioonisüsteemid;
 • nutitelefonid, tahvelarvutid, telerid ja muud tarbija terminalseadmed, millel on interaktiivne andmetöötlusvõimsus ja mida kasutatakse peamiselt elektroonilise side teenuste tarbeks ning audiovisuaalmeediale ligipääsuks;
 • interaktiivsed infoekraanid ja iseteenindusterminalid, näiteks makseterminalid, pangaautomaadid, pileti- ja registreerimisautomaadid, digitaalsed infoallikad, jms;
 • e-raamatud.

Nõuded kohalduvad ka mitmetele teenustele:

 • elektroonilise side teenused ja audiovisuaalteenused;
 • reisijateenuste elemendid, sealhulgas veebilehed, mobiilirakendused, elektrooniliste piletite müügi teenused ja reisimiseks vajaliku transporditeabe andmine;
 • tarbijale suunatud finantsteenused;
 • e-raamatud ja nende tarkvara;
 • e-kaubandus.

Mikro-ettevõtjatest teenusepakkujad ei kuulu nende reeglite kohaldamisalasse.

Peamine ligipääsetavuse nõue teenustele on võimalus tajuda teenuse sisu rohkem kui ühe meele abil, näiteks visuaalses või audiovormis. Näiteks peavad seadmed toetama „tekstist-heliks“ tehnoloogiat, võimaldama kirjasuuruse ja värvide kontrasti suurendamist.

Ligipääsetavuse nõudeid peab järgima, kui see ei põhjusta ettevõtjale ebaproportsionaalset koormust ja ei muuda toote või teenuse põhilisi omadusi. Ettevõtjad peavad läbi viima hindamise, kas ligipääsetavuse nõuete täitmine tooks kaasa toote või teenuste põhiliste omaduste muutmise või ebaproportsionaalse koormuse.

 

Kes on direktiiviga hõlmatud ettevõtjad?

Toodete tootjad, importijad ning levitajad

Hinnates toodete nõuetelevastavust peavad tootjad, importijad ning ka toodete turustajad arvesse võtma direktiivi nõudeid.

 • Tootjad peavad tagama, et nende tooted on disainitud ja toodetud kooskõlas ligipääsetavuse nõuetega. Ligipääsetavuse nõuete täitmist peab kajastama EL-i vastavusdeklaratsioonis. Pakendil olev teave ning ka kõik kaasas olevad juhised peavad olema tajutavad rohkem kui ühe meelega. Kogu kirjalik teave peab olema kirja pandud sobivas suuruses ja vormis tähtedega, võttes arvesse toote kasutamise tingimusi ja asjaolusid.
 • Importijad on kohustatud tagama, et nad impordivad EL-i turule ainult direktiiviga kooskõlas olevad tooteid ning kontrollima, et tootja on oma kohustused täitnud;
 • Levitajad on kohustatud teostama asjakohast hoolsust seoses ligipääsetavuse nõuete täitmisega. Kui turustajal on põhjendatud kahtlus, et toode ei ole vastavuses, siis on turustaja kohustatud peatama toote pakkumise või turustamise seniks, kuni mittevastavus on kõrvaldatud.

Teenuseosutajad

Teenuseosutajad peavad ette valmistama teenuse teabe kooskõlas direktiivi nõuetega ja tegema selle avalikkusele kirjalikus ja suulises vormis kättesaadavaks viisil, mis on ligipääsetav ka puuetega inimestele. Teenuseosutajatel peavad olema paigas protseduurid tagamaks teenuse kooskõla ligipääsetavusnõuetega.

 

Ligipääsetavuse nõuetega kooskõla saavutamise tähtaeg

Direktiivis sätestatud nõuded kohalduvad toodetele ja teenustele, mis jäävad direktiivi kohaldamisalasse ja on lastud turule pärast 28. juunit 2025. Tooted ja teenused, mis on turule lastud enne seda kuupäeva, peavad olema täielikult nõuetega kooskõlas 28. juuniks 2030.

 

Euroopa Ligipääsetavuse Direktiivi ülevõtmine Balti riikides

Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadust kohaldatakse Eestis alates 28. juunist 2025

Direktiiv on võetud Eesti õigusesse üle toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadusega, mis võeti Riigikogu poolt vastu 30. mail 2022 ja jõustus 28. juunil 2022 ning mida kohaldatakse alates 28. juunist 2025. Nõuetega kooskõla osas järelevalvet teostav asutus on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Kui ligipääsetavuse nõudeid ei järgita, on ametil on õigus rakendada haldusjärelevalve meetmeid ning kohaldada trahve summas kuni 20 000 eurot juhul.

Oluline on märkida, et mõningates õigusvaldkondades juba kehtivad teatavad ligipääsetavuse, näiteks riigiasutuste veebilehed ning mobiilirakendused peavad juba praegu teatud ligipääsetavuse nõudeid täitma. Riigihangete seadus nimetab pakkumuste hindamise kriteeriumitena teatavaid ligipääsetavusnõudeid. Ligipääsetavusnõudeid sätestavad ka nt ehitusseadustik, et tagada avalike teede ja avalike hoonete takistusteta kasutus, samuti elektroonilise side seadus ja meediateenuste seadus.

 

Lätis on vastu võetud uus seadus

Direktiivi ülevõtmiseks on Lätis vastu võetud uus seadus – toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus. Läti parlament võttis seaduse vastu 16. märtsil 2023. See hakkab kohalduma 28. juunil 2025.

Seoses selle seadusega tehakse muudatusi ka teistesse seadustesse, näiteks seoses toodete vastavushindamisega ja riigihangetega. Mõned nõuded, mis kohalduvad elektroonilisele sidele, võetakse üle elektroonilise side seadusega.

Ligipääsetavuse nõuete täitmise järelevalvet on planeeritud teostama seitse riigiasutust sõltuvalt toote või teenuse liigist, näiteks Tarbijaõiguste Kaitse Keskus ja Teetranspordi Administratsioon. Samuti kohalduvad üldised nõuetele mittevastavate kaupade ja teenuste alased reeglid. Kui tuvastatakse nõuetele mittevastavus, võib pädev riigiasutus keelata kaupade või teenuste pakkumise või nõuda nende tagasikutsumist. Kui turule lastakse kaup, mis peab läbima vastavuskontrolli või saama vastavuskinnituse, kuid lastakse turule ilma seda teostamata, tõusevad trahvid kuni 4 300 euroni.

 

Direktiiv võetakse Leedus üle uue toodete ja teenuste ligipääsetavuse nõuete seadusega

Leedus võetakse Euroopa Ligipääsetavuse Direktiiv üle hiljuti vastuvõetud uue toodete ja teenuste ligipääsetavuse nõuete seadusega. Seadus võeti vastu 22. detsembril 2022, kuid hakkab kohalduma 28. juunil 2025. Teenuseosutajad võivad teenuste osutamist jätkata 28. juunini 2030 kasutades tooteid, mida nad on õiguspäraselt kasutanud sarnaste teenuste osutamiseks enne seaduse kohaldumahakkamist. Teenuse osutamise lepingud, mis on sõlmitud enne 28. juunit 2025 jäävad kehtima ilma muudatusteta kuni nende lõppemise kuupäevani, kuid mitte kauemaks kui 28. juunini 2030.

Ligipääsetavuse nõuded eksisteerivad juba teatud valdkondades, näiteks riigihangete seadus kehtestab ligipääsetavuse nõuded riigihangetes, puuetega inimeste sotsiaalse integratsiooni seadus  sätestab ligipääsetavuse nõuded hoonetele ja keskkonnale, avalikkusele pakutava informatsiooni seadus kehtestab ligipääsetavuse nõuded audiovisuaalmeediale. Seega ei ole teistes seadustes hetkel ette näha olulisi muudatusi.

Ligipääsetavuse nõuetega kooskõla tagamisele on planeeritud järelevalvet teostama neli riigiastutust sõltuvalt kauba ja teenuse liigist: Riiklik Tarbijaõiguste Kaitse Amet, Leedu Liiklusohutuse Amet, Sideteenuste Järelevalveamet ning Leedu Raadio ja Televisiooni Komisjon. Nendel asutustel on õigus rakendada halduslikke meetmeid ning määrata ligipääsetavuse nõuete mittetäitmise eest kuni 15 000 euro suuruseid trahve.