Euroopa Liidu konkurentsiametid on (taas)avastanud enda jaoks uue keelatud konkurentsi kahjustavate kokkulepete liigi: tööjõuturul omavahelist konkurentsi piiravad ettevõtjatevahelised kokkulepped. Konkurentsiametid keskenduvad praegu kahele tööjõuturge puudutavale piirangule:

 1. Kokkulepped mitte värvata üksteise töötajaid (värbamispiirangud).
 2. Kokkulepped, millist töötasu oma töötajatele pakkuda (palgapiirangud).

Värbamispiirangud takistavad tööjõu liikumist, mis omakorda võib mõjutada negatiivselt innovatsiooni, kaupade ja teenuste kvaliteeti ning üldist tootlikkuse kasvu. Piirates võimalust palgata teistest ettevõtetest töötajaid – eriti neid, kellel on kõrge kvalifikatsioon ja ekspertiis – takistavad ettevõtjad innovatsiooniks vajalikku talentide liikumist.

Palgapiirangud takistavad samuti tööjõu liikumist, sest ühtlustavad palgatasemeid. Palgapiirangud ühtlustavad ka konkureerivate ettevõtjate kulustruktuure, mis on eriti suur mure järgnevatel turgudel (nt IT või õigusteenuste osutamise turgudel), kus tööjõukulud moodustavad suure osa kogu muutuvkuludest.

Ettevõtjaid on lähiaastatel usinalt trahvitud

Aastatel 2022 ja 2023 määrati seda tüüpi konkurentsi kahjustavate kokkulepete eest trahve näiteks Hispaanias (erakoolide ühendus leppis kokku, et liikmed ei värba üksteise õpetajaid), Leedus (kinnisvaravahendajate ühendus leppis kokku, et liikmed ei värba üksteise töötajaid), Portugalis (jalgpalliklubid leppisid kokku, et nad ei võta tööle mängijaid, kes lõpetasid oma töölepingud viitega koroonapandeemiale) ja Poolas (korvpalliklubid leppisid koroonapandeemia ajal 2019/2020 hooaja osas kokku, et lõpetavad mängijate lepingud ja ei maksa kogu hooaja eest töötasu).

Töötajaid ja värbamist puudutava info vahetamine on samuti riskantne

Lisaks seni konkurentsiametite põhitähelepanu saanud piirangutele võib konkurentsi kahjustav koostöö seisneda ka töötajate töötasu, boonuseid ja muid töötingimusi või värbamisplaane puudutava info vahetamises teise tööandjaga. Kui ettevõtjad konkureerivad omavahel töötajate kui ressursi pärast, siis on neil eelduslikult keelatud vahetada omavahel töötajaid ja värbamisplaane puudutavat äriliselt tundlikku infot.

Olukord Eestis

Ka Eesti Konkurentsiamet on andnud teada, et tegeleb tööjõuturgu puudutavate ettevõtjatevaheliste kokkulepetega. Sellest tulenevalt panime ettevõtjatele kokku mõned soovitused riskide maandamiseks.

Tööleping ei ole ettevõtjatevaheline kokkulepe

Rõhutame segaduste vältimiseks, et käesolev uudiskiri ei puuduta tööandja ja töötaja vahel sõlmitud töölepinguid. Töötajaga sõlmitud tööleping ei ole ettevõtjatevaheline kokkulepe. Töölepingutes sisalduvatele konkurentsipiirangutele kohaldub töölepingu seadus, mitte konkurentsiseadus.

Lubatud ja keelatud kokkulepete ja koostöö eristamine

Juhul, kui töötajate värbamist, töötasusid või töötingimusi puudutav kokkulepe on sõlmitud või infovahetus toimub n-ö tühja koha pealt ehk ei ole vajalik ettevõtjate vahel sõlmitud konkurentsineutraalse lepingu (nt raamatupidamise või IT teenuse osutamise lepingu) täitmiseks, siis on üsna kindel, et tegemist on keelatud kokkuleppe või infovahetusega. Ülal mainitud Hispaania, Leedu, Portugali ja Poola näited puudutasid kõik olukordi, kus kokkuleppe põhisisu oligi konkurentsi piiramine.

Juhul, kui töötajate värbamist, töötasusid või töötingimusi puudutav kokkulepe on sõlmitud või infovahetus toimub seoses ettevõtjate vahel sõlmitud konkurentsineutraalse lepingu täitmisega, siis on vajalik iga lepingu osas eraldi hinnata, kas lepingus sisalduv konkurentsipiirang või selle raames toimuv infovahetus on lubatud või keelatud. Näiteks ei ole keelatud värbamisagentuuriga sõlmitud personali värbamise teenuse lepingu raames teenuse osutamiseks vajaliku info vahetamine töötasu ja muude töötingimuste kohta.

Väga selged värbamispiiranguid puudutavad reeglid on olemas ühinemis- ja omandamistehingute jaoks. Näiteks on äriühingus 100% osaluse müümisel teisele ettevõtjale tihti lubatud osaluse müüjale kuni kolmeks aastaks piirangu seadmine aktiivselt värvata võõrandatud ettevõtte võtmetöötajaid. Sellise piirangu lubamisel arvestatakse vajadusega tagada võõrandatud ettevõtte kogu väärtuse üleandmine uuele omanikule.

Väljaspool ühinemis- ja omandamistehinguid on keerulisem hinnata, kas värbamispiirangud võivad olla konkurentsineutraalse põhilepingu toimimiseks vajalikud ja seetõttu lubatud. Hinnangu andmine kokkuleppe lubatavusele sõltub kõige rohkem sellest, kas värbamispiirang on objektiivselt vajalik konkreetse lepingu olemasoluks või oleks lepingu täitmine võimalik ka ilma piiranguta või konkurentsi vähem piirava tingimusega. Näiteks ei ole IT-teenuse osutamise lepingu puhul vajalik piirata teenuse ostja õigust värvata kõiki teenuse osutaja töötajaid, kui konkreetse lepingu alusel osutab teenust ainult selgelt piiritletud meeskond ja ostjal puudub tihedam kokkupuude teenuse osutaja ülejäänud töötajatega.

MIDA TEHA

 • Kontrolli, kas Sinu äriühing, juhtorganite liikmed või töötajad on sõlminud mõne teise ühinguga kas kirjalikult või suuliselt töötajate värbamist või töötasusid puudutavaid kokkuleppeid. Kokkuleppe vorm ei ole oluline.
 • Kontrolli, kas Sinu äriühing, juhtorganite liikmed või töötajad vahetavad mõne teise ühinguga mis tahes viisil (nt otsekontaktide teel või erialaliidu vahendusel) töötajaid või värbamist puudutavat infot. Pööra seejuures tähelepanu ka sellele, kas ja mis teemadel suhtlevad teiste ettevõtjatega Sinu personaliosakonna töötajad.
 • Kui avastad eelmises kahes punktis kirjeldatud kokkuleppeid või koostööd, hinda koos juristiga, kas tegemist on keelatud või lubatud kokkuleppe või koostööga. Kui tegemist on keelatud kokkuleppe või koostööga, otsusta koos juristiga, kas vajalik võib olla leebuse kohaldamise taotluse esitamine Konkurentsiametile, ja korralda keelatud kokkuleppe või koostöö lõpetamine.
 • Kui tundub, et uude sõlmitavasse lepingusse oleks hädasti vaja värbamispiirang sisse kirjutada, hinda enne lepingu sõlmimist, kas värbamispiirang on võimalik disainida selliselt, et see on konkurentsiõigusega kooskõlas. Ühe variandina on võimalik konsulteerida ka Konkurentsiametiga.
 • Eelda, et töötasusid ja muid töötingimusi puudutavad kokkulepped teiste ettevõtjatega on keelatud.
 • Eelda, et n-ö tühja koha pealt sõlmitud värbamist, töötasu või töötingimusi puudutav kokkulepe on keelatud.
 • Koolita oma äriühingu juhtorganite liikmeid ja töötajaid konkurentsiõiguse teemal

MIDA MITTE TEHA

 • Ära oota selle kontrollimisega, kas Sinu äriühingul võib olla kapis mõni konkurentsiõiguslik luukere, ja vajalike korrektuuride tegemisega kuni Konkurentsiamet saab endale konkurentsiõiguse rikkumiste uurimiseks ja trahvide tegemiseks uued menetlusreeglid. Uute menetlusreeglite jõustumisel on oodata Konkurentsiameti aktiveerumist ning trahvide arvu ja suuruse kasvu. Seaduseelnõu uute menetlusreeglite kehtestamiseks on hetkel Riigikogu menetluses.
 • Ära looda ainult sellele, et Konkurentsiamet Sinu äriühingu tegemiste vastu huvi ei tunne. Konkurentsiametit võib potentsiaalsetest konkurentsiõiguse rikkumistest teavitada näiteks nii koostööpartner, et ise trahvist pääseda või väiksem trahv saada, kui ka pahane töötaja.
 • Ära aruta teiste ettevõtjatega värbamisplaane ega töötajatele pakutavat töötasu. Palgauuringutes osalemine on lubatud, kui uuringu valim on esinduslik ja uuringu läbiviija tagab selle, et kolmandatele isikutele tehakse kättesaadavaks üksnes agregeeritud andmed, mille põhjal ei ole võimalik tuletada infot ühegi konkreetse ettevõtja poolt töötajatele makstava töötasu kohta.
 • Ära sõlmi n-ö tühja koha pealt ühegi teise ettevõtjaga värbamist, töötasu või töötingimusi puudutavaid kokkuleppeid.
 • Ära eelda ka muidu konkurentsineutraalse lepingu (nt teenuse osutamise lepingu) sõlmimisel, et lepingusse võib ühe või teise poole kasuks lisada värbamispiirangu. Lepingul ja lepingul on vahe. Värbamispiiranguid on samuti võimalik sõnastada kitsamalt või laiemalt. Konsulteeri enne värbamispiirangu lepingusse lisamist juristiga.
 • Ära alahinda tööjõuturgu puudutavate piirangute võimalikke negatiivseid mõjusid, isegi kui piirang võib positiivse poole pealt aidata alandada tööjõukulusid või kaitsta ärisaladusi.

Loe juurde

Sellel teemal on võimalik inglise keeles lugeda Põhjamaade konkurentsiametite poolt ühiselt koostatud raportit, mis on kättesaadav siin.

Vastused küsimustele saad meilt:

Piibe Lehtsaar

piibe.lehtsaar@sorainen.com