Vastavuskontrolli eesmärgiks on, et tegutsetakse vastavalt kehtestatud kordadele, reeglitele või konkreetsetele soovidele. Ettevõtte jaoks loob vastavuskontroll lisaväärtust ja tagab selle jätkusuutlikkuse.

Reeglitele mittevastamisel on tagajärjed ja see võib tuua kaasa nii isikliku kui ka ettevõtte vastutuse, sealhulgas kriminaalvastutusele võtmise. Vastavuskontroll hõlmab oma tegevuse kooskõlas hoidmist kõikide kehtivate reeglite ja seadustega, aga ka ettevõtte väärtustega.

See on hea investeering, et hoida ära negatiivseid õiguslikke tagajärgi ja kindlustada ettevõtte jätkusuutlik areng.

Meie meeskond

Oleme pannud Baltimaades ja Valgevenes kokku mitmeid valdkondi tundva meeskonna, kelle seas on vaidluste lahendamise, riigihangete, andmekaitse, hea ühingujuhtimise tava, tööõiguse ja majanduskuritegude asjatundjaid. Nemad aitavad klientidel olukorda analüüsida, nõudeid täita ja kriisidest läbi tulla.

Aitame ettevõtetel viia oma tegevus kooskõlla kõikide regulatsioonidega. Ühtse meeskonnana suudame probleemidele jälile jõuda, neid ennetada ja lahendada ning ettevõtted kehtivate reeglitega kurssi viia.

Vastavuskontrolli teenused, meeskond ja kogemus

> Compliance services, team and experience

EESTI ja LÄTI

Maksuameti teavitamise kohustus – uutel reeglitel on tagasiulatuv mõju

Aasta alguses Eestis ja Lätis jõustunud seadusemuudatused kohustavad esitama maksuhaldurile teavituse kõikidest piiriülestest tehingutest, mis kuuluvad riskikategooriasse. Kohustus kehtib tagasiulatuvalt ka nende piiriüleste tehingute osas, mis on tehtud pärast 25. juunit 2018.

Tegemist on ühe järjekordse EL direktiivist (2018/822) tuleneva meetmega, mis on mõeldud agressiivse maksuplaneerimise vastu võitlemiseks, kuid mis võib mõjutada iga piiriüleselt tegutsevat äriühingut.

Teavitamiskohustus lasub eelkõige maksunõustajatel, kes on ettevõtjatele piiriülest maksuskeemi soovitanud. Sellest kohustusest on vabastatud advokaadid, kes peavad hoidma klientide kutsesaladust. Kui aga kellelgi teisel seda kohustust ei ole, peab ettevõtja ise vastava teavituse esitama – seda ka juhul, kui ta on oma tavapärase äritegevuse käigus ise avastanud maksude kokkuhoidmist võimaldava lahenduse, mis on nüüd piiriüleseks skeemiks tembeldatud.

Ettevõtjatel on edaspidi vajalik:

 •  Hinnata, kas nende tehingud võivad kuuluda riskikategooriasse, et järgida vajadusel teavitamiskohustust ja vältida karistusi;
 •  Panna toimima riigispetsiifilised teavitamisprotseduurid;
 •  Kontrollida oma maksude ja tehingute alase teabe voogu, kuna teavitamise reeglid ja karistused on erinevates EL liikmesriikides erinevad;
 •  Teha kindlaks võimalused teavitamiskohustusega seonduvate riskide vähendamiseks ja suunamiseks.

Meie maksujuristid koos kolleegidega üleilmsest WTS maksuvõrgustikust on valmis teid aitama kõikjal Euroopa Liidus, et olukorda hinnata ja vajadusel teavitamiskohustust täita. Meie maksuasjatundjad Tanel Molok ja Alisa Leškoviča jagavad soovijatele seadusemuudatuste kohta täpsemaid selgitusi.

Huvide konfliktid luubi alla – kuidas kaitsta isikuandmeid ja olla kooskõlas tööõigusega?

Huvide konfliktid on oluline risk enamikele ettevõtjatele, sõltumata tegevusalast. Mitmetes reguleeritud majandussektorites on kehtestatud otsesed juriidilised kohustused huvide konfliktide olemasolu kontrollida. Seesugused kohustused kehtivad nii avalikus sektoris kui ka reguleeritud sektorites tegutsevatele eraettevõtjatele. Peamine levinud meede huvide konflikti vältimiseks on võtmetöötajate ja juhatuse liikmete kohustus deklareerida enda majanduslikud huvid.

Seevastu väljaspool reguleeritud majandussektoreid ei ole eraettevõtjatel otsest kohustust huvide konflikti puudumist kontrollida. Kui ettevõtjad rakendavad huvide konflikti vältimise meetmeid, peaksid nad arvestama isikuandmete kaitse õigusest (eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusest) ning tööõigusest tulenevate piirangutega.

Eesti tööõigus kohustab töötajat teavitama tööandjat kõigist töösuhtega seonduvatest olulistest asjaoludest, mille vastu tööandjal on õigustatud huvi. Andmekaitse Inspektsioon on kinnitanud, et ettevõtjatel on õigustatud huvi vältida huvide konflikte. Sellegipoolest on isikuandmete töötlemine sel eesmärgil lubatud üksnes juhul, kui õigustatud huvi kaalub üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused. Et võimalike huvide konflikti vältimise eesmärgil päringuid tehes tagada kooskõla isikuandmete kaitse õigusega, peaksid ettevõtjad toimima järgmiselt:

 • selgelt määratlema, mis kvalifitseerub huvide konfliktiks, ning teavitama sellest töötajaid ja juhatuse liikmeid;
 • määratlema, milliste isikuandmete kogumine töötajatelt ja juhatuse liikmetelt või kolmandatelt isikutelt on vajalik, võttes arvesse võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet;
 • teavitama töötajaid ja juhatuse liikmeid isikuandmete töötlusest vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele;
 • viima läbi ning dokumenteerima õigustatud huvi kaalumistesti.

Meie regionaalne vastavuskontrolli valdkonna spetsialistid saavad vajadusel aidata vajaliku dokumentide ettevalmistamisega, et ettevõtjatel oleks võimalik tõhusalt vältida huvide konflikte, tagades kooskõla isikuandmete kaitse nõuete ning tööõigusega.

LEEDU

Miks keskkonnanõudeid peaks tõsiselt võtma

Leedus hiljuti aset leidnud tööstuslike reovete skandaal tuletas tööstusettevõtetele meelde, kui oluline on täita keskkonnanõudeid.

Et vältida keskkonnanõuete rikkumist, peab astuma kolm peamist sammu:

 • kindlaks tegema, milliseid nõudeid seadus konkreetse ettevõtte tegevusele ette näeb;
 • kindlustama, et ettevõttel oleks olemas kõik äritegevuseks vajalikud load, nõusolekud jms;
 • kindlaks tegema, kas järelvalveasutused on leidnud mingeid eeskirjade eiramisi ja kas ning kuidas need eksimused parandati.

VALGEVENE

Tööseadusest tulenevad olulised nõuded

Alates 27. juulist 2019 on kohalikel tööturuametitel õigus hinnata tööandjate poolt esitatava vabu ametikohti puudutava teabe terviklikkust. Sellise hinnangu andmise näeb ette juhend nr 33, mis on heaks kiidetud Valgevene töö- ja sotsiaalkaitse ministeeriumi resolutsiooniga.

Hinnang on preventiivse iseloomuga ja selle eesmärgiks on leida faktilisi lünki esitatud informatsioonis: tööturuamet kontrollib tööandjate poolt meedias, internetis ja kuulutuste rubriikides postitatud töökuulutuste õigsust enda käsutuses oleva teabe abil.

Isikuandmete kaitse

Valgevenes on välja töötamisel uued tingimused isikuandmete töötlemiseks.

Valgevene parlamendi alamkojas läheb teisele lugemisele isikuandmete kaitset puudutav seaduseelnõu.

Seaduseelnõu kohaselt kuuluvad delikaatsete isikuandmete hulka eelkõige inimese rahvust, poliitilisi vaateid, tervist või seksuaalset tegevust ning biomeetrilist või geneetilist isikupära puudutavad andmed. Üldine nõudmine selliste andmete töötlemiseks – neid võib töödelda ainult inimese nõusolekul – võib mõjutada andmetöötlust meditsiinis ja identifitseerimise eesmärgil (sh sõrmejäljed, näokujutis).

Loe lisaks siit (inglise keeles).