Mūsu Strīdu risināšanas komanda veiksmīgi pārstāvēja klientu PlusPlus Baltic, Baltijā lielākā parādu pārvaldības uzņēmuma filiāli Latvijā, civiltiesiskā strīdā par nepamatoti ieturēto naudas līdzekļu un likumisko procentu piedziņu visās trīs instancēs.

Lietas būtība

Lietā oponents bija vērsies pret klientu par zaudējumu atlīdzības un līgumsoda piedziņu, savukārt klients vērsās ar pretprasību par nepamatoti ieturēto naudas līdzekļu un likumisko procentu piedziņu. Strīds bija izcēlies no cesijas līgumiem, kur pusēm bija atšķirīgas interpretācijas par prasījumu cedēšanu trešajām personām un līgumu izbeigšanu.

Tiesas lēmums

Gan pirmās instances tiesa, gan apelācijas instances tiesa lēma par labu klientam, pilnībā noraidot oponenta prasību un apmierinot klienta pretprasību pilnā apmērā. Strīds beidzās par labu klientam ar Senāta lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību.

Mūsu komanda

Pie lietas strādāja partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš, zvērināta advokāta palīgs Elvis Grinbergs un jurista palīdze Nikola Cīparsone.