Mūsu strīdu risināšanas komanda veiksmīgi pārstāvēja  InLand, nekustamo īpašumu pirkšanas un pārdošanas darījumu starpnieku, civillietā pirmās instances un apelācijas tiesā strīdā par brokera atlīdzības un nokavējuma procentu piedziņu.

Atteikums maksāt par pakalpojumiem

Zemes pārdevējs neatzina saistības maksāt brokera atlīdzību un neveica rēķina par brokera pakalpojumiem apmaksu, pamatojot to ar faktu, ka nekustamo īpašumu portfeli nav iegādājies tieši vienošanās un pirkuma līgumā norādītais pircējs, bet gan pirmpirkuma tiesīgā persona.

Tiesas lēmums

Tiesa atzina, ka, saskaņā ar noslēgto vienošanos, pienākums maksāt brokera maksu iestājas ar brīdi, kad ir noslēgts pirkuma līgums par attiecīgo nekustamā īpašuma portfeli, neatkarīgi no tā, vai tiek izlietotas pirmpirkuma tiesības. Proti, darījuma puses nebija paredzējušas nekādus papildu noteikumus, kas atbrīvotu atbildētāju no brokera atlīdzības samaksas.

Tiesa uzsvēra, ka pirmpirkuma tiesību izlietošana vēl jo vairāk apstiprina pirkuma līguma noslēgšanas faktu, jo pirmpirkuma tiesības nav iespējams izlietot pirms ir noslēgts sākotnējais pirkuma līgums. Pirkuma līguma noslēgšanu nav iespējams padarīt atkarīgu no pirmpirkuma tiesīgās personas rīcības, jo pirkuma līgums tiek noslēgts pirms pirmpirkuma tiesīgā personas izdara savu izvēli par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Pie tam, tiesa norādīja, ka atbildētāja, neskatoties uz pirmpirkuma tiesību izlietošanu, ir pārdevusi nekustamā īpašuma portfeli par pirkuma līgumā minēto maksu, gūstot no šī darījuma tādu ekonomisko labumu, kādu tai bija pamats sagaidīt saskaņā ar starp pusēm noslēgto vienošanos. Tādējādi atbildētāja ir sasniegusi savu mērķi, pateicoties prasītājas sniegtajiem brokera pakalpojumiem.

Ņemot vērā augstākminētos argumentus, gan pirmās instances, gan apelācijas tiesa apmierināja, InLand prasību par brokera atlīdzības un nokavējuma procentu piedziņu.

Sorainen komanda

Klientu InLand tiesvedībā pārstāvēja zvērināts advokāts Andris Tauriņš un jurists Artūrs Kazāks.