Tā kā 2022. biznesa gads šobrīd rit pilnā sparā, un globālā ekonomika turpina atveseļoties no pandēmijas smagākā perioda, Sorainen intelektuālā īpašuma (IĪ) komanda jums ir apkopojusi interesantākās ziņas no Baltijas valstīm un Baltkrievijas, tajā skaitā pilnīgo neveiksmi, ka Chanel smaržas Lietuvā netiek reģistrētas kā preču zīme; stāsts par cīņu par nosaukumu starp divām bankām; svarīgas un jau spēka esošas (Igaunija) un paredzamas (Latvija) izmaiņas autortiesību likumdošanā; revolucionāra interneta portāla palaišana, kas piedāvā piekļuvi dažādām uz pierādījumiem balstītām medicīnas datubāzēm (Igaunija); un kriminālatbildība par konfiscētas Puma produkcijas pārdošanu Baltkrievijā. Mēs ceram, ka jūs šis apkopojums liksies interesants un mēs, kā vienmēr, labprāt pastāstīsim vairāk par intelektuālā īpašuma aizsardzību mūsu piekritībās.

Latvija

Izstrādē jauni grozījumi Autortiesību likumā

Šobrīd Latvijā tiek veikti jauni grozījumi Autortiesību likumā, īstenojot Direktīvu (ES) 2019/789 un Direktīvu (ES) 2019/790. Grozījumi papildinās tiesisko regulējumu ar jauniem noteikumiem saistībā ar atalgojumu un satura pieejamību tiešsaistes platformās. Grozījumus šobrīd izstrādā īpaša darba grupa Kultūras ministrijas vadībā.

Lai arī pašreizējais Autortiesību likuma regulējums jau paredz autoram tiesības pieprasīt informāciju saistībā ar sava darba izmantošanu, ar grozījumiem paredzēts precizēt un nostiprināt autora tiesības uz informāciju un taisnīgu atlīdzību. Tādējādi autortiesību objektu lietotājiem drīzumā būs jāpilda jauns pienākums: regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā sniegt autoram informāciju par sava darba izmantošanu. Tas ietver:

 • informāciju par gadījumiem, kas darbs ir izmantots
 • apakšlicenču skaitu
 • ienākumu apjomu, ko darbs ir devis
 • atalgojumu, kādu autors saņems

Autortiesību likums šobrīd neparedz tiesības mainīt atlīdzības apmēru, ja ir pamats domāt, ka tas nav adekvāts. Tāpat nav likumā noteiktas kārtības, kādā autors var pieprasīt jebkādu papildu atlīdzību. Grozījumu mērķis ir noteikt šādas tiesības un ļaut autoriem nākt klajā ar savām iniciatīvām, kad viņi tās uzskata par nepieciešamām.

Autortiesību likums arī neparedz tiesības atsaukt ekskluzīvu licenci vai līgumu saistībā ar to, ka darbs ir neizmantots. Paredzams, ka jaunie grozījumi nodrošinās autoriem šīs tiesības neatkarīgi no tā, vai šāds nosacījums bija daļa no sākotnējās licences vai līguma.

Lai precizētu jautājumus, kas saistīti ar autortiesību objektu izmantošanu tiešsaistes platformās, likumā tiks ieviesta jauna sadaļa. Tas ietver jaunu tiešsaistes satura koplietošanas pakalpojumu sniedzēju definīciju ieviešanu un detalizētāku atbildības noteikšanas kārtību par autortiesību objektu neatļautu izmantošanu. Piemēram, nosakot atbildību, iestādes ņems vērā:

 • pakalpojumu sniedzēja centienus sākotnēji iegūt atļauju
 • reakcijas laiku un centienus noņemt saturu, tiklīdz tika atklāts, ka tas ir publicēts bez atbilstošas autora piekrišanas

Tiešsaistes satura koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem ne tikai tiks uzdots apstrādāt un atrisināt autoru sūdzības, bet arī pienākums ieguldīt pūles, lai izvairītos no atkārtotiem pārkāpumiem.

Šobrīd nav oficiālas informācijas par to, kad grozījumu projektu plānots nosūtīt pieņemšanai likumdevējam. Tomēr sagaidāms, ka grozījumi stāsies spēkā ne agrāk kā 2022. gada vidū.

Gunvaldis Leitens un Ieva Andersone

Lietuva

Augstākās tiesas ieskatā Chanel smaržu pudelītei nav atšķirīga elementa

Kā norādīts mūsu iepriekšējās intelektuālā īpašuma aktualitātēs 2021. gada 14. aprīlī, zemākas instance tiesas Lietuvā nonāca pie secinājuma, ka Chanel smaržu pudelītei nav atšķirīga elementa un tāpēc saskaņā ar Madrides protokolu to valstī nevar reģistrēt kā preču zīmi.

2022. gada 12. janvārī Lietuvas Augstākā tiesa atstāja spēkā zemāku instanču tiesu lēmumu šādu iemeslu dēļ:

 • Trīsdimensiju zīmi, kas sastāv no preces iepakojuma attēla, var uzskatīt tikai par tādu, kurai ir atšķirīgs elements, ja tas ļauj vidusmēra patērētājam, kas ir pietiekami labi informēts un vērīgs, bez īpašas analīzes atšķirt, ka konkrētu produktu ražo konkrētais uzņēmums.
 • Chanel pudelītes forma principā būtiski neatšķiras no smaržu nozares normām vai paražām, un tai nav pietiekamu īpašību, lai vidusmēra patērētājs varētu saistīt iepakojumu ar preces komerciālo izcelsmi.

Augstākās tiesas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 

EM BANK un mBank preču zīmju sajaukšanas iespēja nepastāv

2021. gada 17. decembrī Lietuvas Apelācijas tiesa nolēma, ka EM BANK un mBank preču zīmju sajaukšanas iespēja nepastāv. Apelācijas tiesa savu nostāju pamatoja ar šādiem argumentiem:

 • Vizuāls salīdzinājums: preču zīmju grafiskais attēlojums nav līdzīgs to atšķirīgo krāsu un fontu dēļ. Turklāt mBank preču zīme tiek uzskatīta par ārkārtīgi spilgtu, jautru un pat rotaļīgu, atšķirībā no EM BANK preču zīmes, kas savā dizainā ir smalkāka un klasiskāka.
 • Fonētiskais salīdzinājums: var konstatēt zināmu fonētisku līdzību verbālajos elementos, lai gan, lemjot par fonētisko salīdzinājumu, ir jāizvērtē visi preču zīmē norādītie elementi – tostarp “the European Merchant Bank” – un, ja tas ir darīts, preču zīmju fonētiskā līdzība kļūst minimāla.
 • Konceptuālais salīdzinājums: vārds “banka”, kas tiek lietots abās preču zīmēs, nav banku pakalpojumu atšķirīgs elements.
 • Augstāka uzmanības pakāpe: patērētājiem ir salīdzinoši augsta uzmanības pakāpe, izvēloties finanšu pakalpojumus, kas vēl vairāk samazina neskaidrību risku.

Stasys Drazdauskas un Aušrinė Dambrauskaitė

 

Igaunija

 

Izmaiņas Autortiesību likumā

2022. gada 7. janvārī spēkā stājās grozījumi Igaunijas Autortiesību likumā, kas izriet no ES Direktīvu 2019/790 (DSM) un 2019/879 (SatCab) ieviešanas. Ievērojamākais grozījums nosaka vispārēju paziņošanas pienākumu – jebkurai personai, kura izmanto darbu vai izpildījumu saskaņā ar autorlīgumu, ir pienākums vismaz reizi gadā sniegt autoram vai izpildītājam savlaicīgu, būtisku un pietiekamu informāciju rakstiski reproducējamā formātā par darba vai izpildījuma izmantošanu, jo īpaši par izmantošanas veidu, no tā gūtajiem ieņēmumiem un autoram vai izpildītājam pienākošos atlīdzību.

Pienākums ir aktīvs: t.i., informācija ir jāsniedz autoram vai izpildītājam neatkarīgi no tā, vai viņš to ir pieprasījis vai ir ieinteresēts to saņemt. Līguma noteikumi un nosacījumi, kas atkāpjas no paziņošanas pienākuma, kaitējot autoram vai izpildītājam, ir spēkā neesoši. Lai gan grozījumu mērķis bija nostiprināt mūzikas, teātra un filmu nozares autoru un izpildītāju sarunu pozīcijas, tas faktiski nosaka apgrūtinošu un birokrātisku pienākumu uzņēmējiem visās nozarēs. Tā kā likums no regulējuma neizslēdz darba līgumus, uzņēmumiem, iespējams, būs jāsāk sniegt paziņojumus arī saviem darbiniekiem. Paziņošanas pienākums būs spēkā no 2022. gada 7. jūnija.

Augstākās tiesas lēmums par kopienas dizainparaugiem

2021. gada 10. novembrī Augstākā tiesa pieņēma jaunu lēmumu saistībā ar kopienas dizainparaugiem, jo īpaši par Regulas (EK) Nr. 6/2022 110. panta 1. punktu. Prasītājs konstatēja, ka diska kopiju pārdošana komplektā izslēdz no 110. panta 1. punkta izrietošās “remonta” klauzulas piemērojamību. Tiesa gan konstatēja, ka tas, ka auto diski tiek pārdoti atsevišķi, automātiski nenozīmē, ka tie tiek pārdoti automašīnu modernizācijas nolūkos. Dažos gadījumos, lai salabotu bojātu automašīnu, var būt pamatoti nomainīt visus diskus, ne tikai bojāto. Pārdošanas mērķis ir aktuāls: tas var būt tikai bojāto automašīnu remonts.

Cits jautājums bija, vai 4-5 mm nobīde salīdzinājumā ar oriģinālajiem auto diskiem izslēdz “remonta” klauzulas piemērošanu. Tiesa iepriekš ir atzinusi, ka mēru atšķirība ir svarīga, piemērojot klauzulu, jo šādas atšķirības parasti izraisa to, ka kopijas un oriģinālās daļas nav vizuāli identiskas. Tomēr šajā gadījumā tika pierādīts, ka tik maza atšķirība nebija vizuāli pamanāma un līdz ar to joprojām bija iespējams piemērot “remonta” klauzulu.

 

Sorainen konsultēja Synbase par uz pierādījumiem balstītu medicīnas datubāžu attīstīšanas juridiskajiem aspektiem

Advokātu birojs Sorainen palīdzēja Synbase, Igaunijas pakalpojumu sniedzējam veselības aprūpes speciālistiem, risinot dažādus datu aizsardzības un intelektuālā īpašuma jautājumus saistībā ar tā revolucionārā interneta portāla atklāšanu, kas piedāvā piekļuvi dažādām uz pierādījumiem balstītām datubāzēm.

Atbalsts veselības aprūpes speciālistiem

Synbase ietaupa veselības aprūpes speciālistu laiku, apvienojot jaunākās zināšanas uz pierādījumiem balstītā medicīnā ērtā, visaptverošā pakalpojumā, ko tagad piedāvā gan integrēts programmatūras risinājums, gan interneta portāls. Pakalpojums apvieno 16 uz pierādījumiem balstītas datubāzes, kas nepieciešamas klīniskajam darbam. Pastāvīgi atjauninātās datubāzes var izmantot kā atbalsta sistēmu klīnisko lēmumu pieņemšanai, integrējot pakalpojumu ģimenes ārsta, slimnīcas vai aptiekas informācijas sistēmā.

Mūsu pakalpojumi

Mēs konsultējām Synbase uz pro bono principa kā daļu no mūsu “Shared Mission” programmas 2021. gadam, kas sniedza bezmaksas juridiskas konsultācijas 100 000 EUR vērtībā uzņēmumiem un iniciatīvām, kuru mērķis ir novatoriskā veidā darīt labu savās vietējās kopienās un visā pasaulē.

Mūsu komanda palīdzēja Synbase izveidot tā interneta portāla lietošanas noteikumus un privātuma politiku, piedāvājot piekļuvi dažādām datubāzēm, kuras var izmantot kā daļu no klīnisko lēmumu atbalsta sistēmas.

Mūsu klientu komanda

Synbase konsultēja mūsu datu aizsardzības un dzīvības zinātņu nozares speciālists, partneris Kaupo Lepasepp, zvērinātas advokātes Olivia Kranich un Lise-Lotte Lääne un zvērināta advokāta palīdze Liisa Kuuskmaa.

Kaupo Lepasepp, Olivia Kranich, Mirell Prosa un Oliver Kuusk

 

Baltkrievija

 

PUMA preču zīmes pārkāpējs saukts pie kriminālatbildības

Puma trademark infringer

Minskas Centrālā rajona prokuratūra atbalstīja valsts apsūdzību krimināllietā pret personu, kura tika apsūdzēta par rūpnieciskā īpašuma tiesību nelikumīgu izmantošanu, kas izdarīts gada laikā pēc administratīvā soda saņemšanas par tādu pašu pārkāpumu.

2021. gada maijā apsūdzētais pārdeva un glabāja pārdošanai ar preču zīmi “PUMA” marķētu apģērbu, kas pieder uzņēmumam PUMA SE (Vācija). Apsūdzētajam nebija tiesību turētāja piekrišanas vai dokumentu, kas apliecinātu apģērba iegādi no PUMA SE pārstāvjiem Baltkrievijā.

Ņemot vērā esošos pierādījumus, Minskas Centrālā rajona tiesa izsniedz notiesājošu spriedumu. Apsūdzētajam tika piespriests naudas sods 310 bāzes vienību apmērā (aptuveni 3400 EUR). Turklāt tiesa konfiscēja par viltotu apģērbu realizāciju saņemtos naudas līdzekļus, kā arī viltotos krājumus.

 

Patentu birojs uzsāka autortiesību deponēšanu

2022. gada 1. janvārī patentu birojs uzsāka jaunu pakalpojumu autortiesību, kā arī saistīto dokumentu un materiālu brīvprātīgai reģistrācijai un deponēšanai.

Patentu birojs:

 1. pieņem glabāšanai darba digitālo kopiju, kā arī nepieciešamos dokumentus un materiālus par darbu kopā ar arhīva faila kontrolsummas (jaucējsummas) aprēķinu, lai sniegtā informācija paliktu nemainīga
 2. informāciju par darbu ievada Programmatūras reģistrā, Datubāzu reģistrā vai Autortiesību reģistrā
 3. ievieto savā tīmekļa vietnē informāciju par autortiesībām, tostarp par autoru (līdzautoriem) un citiem autortiesību īpašniekiem (pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma)
 4. izsniedz apliecību par brīvprātīgu reģistrāciju un autortiesību deponēšanu

Paredzams, ka šis pakalpojums nodrošinās autortiesību īpašniekam papildu rīku savu tiesību aizsardzībai. Ja nepieciešams, patentu birojs varēs apstiprināt autortiesību esamību no reģistrēšanas un deponēšanas datumā, kā arī apstiprinās par tās turētājiem norādītās personas.

 

Apstiprināta IĪ stratēģija līdz 2030. gadam

Ar lēmumu Nr. 672 Ministru padome apstiprināja Baltkrievijas Republikas Stratēģiju IĪ jomā laika posmam līdz 2030. gadam (Stratēģija). Stratēģijā noteikti galvenie valsts IĪ sistēmas pilnveidošanas virzieni, valsts politikas mērķi un uzdevumi šajā jomā.

Stratēģijas mērķis ir uzlabot IĪ pārvaldības sistēmas efektivitāti un valsts pētniecības un radošā potenciāla pārveidošana par vienu no galvenajiem ekonomikas izaugsmes resursiem.

Lai Stratēģiju īstenotu, ir sagatavots rīcības plāns pirmajiem trim gadiem (2021.–2023.) attiecīgajās jomās, norādot atbildīgās personas un termiņus. Plānotās darbības ietver, piemēram:

 • IĪ Kodeksa izskatīšana un, ja uzskatāms par nepieciešamu, koncepta izstrāde
 • regulējumu atlīdzības iekasēšanai uzlabošana par noteiktu autortiesību objektu reproducēšanu personiskiem nolūkiem, kā arī par komerciāliem nolūkiem publicētu fonogrammu izmantošanu

/vecākā juriste Marina Golovnitskaja un jurista palīgs Stefan Tomchyk/