Soraineni riigihangete tiim oli möödunud aastal töine. Kui 2022. aasta keskendus paljuski hankijate nõustamisele suurtes ja teedrajavates riigihangetes, siis 2023. aasta märksõna oli vaidlused.

Siiski ei puudunud ka eelmisest aastast olulisi projekte, milles saime hankijatele olulised olla. Nii nõustasime näiteks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi Keskkonnamaja ehitustööde hankimisel ning roheenergia soetamisel. Samaväärselt nõustasime ka pakkujaid, kes osutusid meie kaasabil edukateks arvukates riigihangetes.

Nõustamiste puhul on märgata, et abistame kliente sageli äärmiselt keerulistes küsimustes, milles pole varasemat praktikat ja seetõttu tuleb olla ise teerajajaks. Nõnda oleme klientide usaldust iseäranis sageli pälvinud just küsimustes, mis puudutavad nt hankelepingute muutmist või huvide konflikti. Samuti oleme hankijatest klientidele olnud abiks riigihanke menetlustes keeruliste kaalutlusotsuste tegemisel ja hankestrateegia kujundamisel.

Vaidlustega seotud hankelepingute eeldatav maksumus kasvas

Sorainen esindas 2023. aastal kliente kokku 15 hankevaidluses, mille hankelepingute eeldatav maksumus kokku oli ca 366 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aastaga on meie hankevaidluste esindamise arv püsinud samas suurusjärgus, kuid nende hankelepingute eeldatav maksumus on ca 280 miljonilt 2022. aastal mõnevõrra kasvanud.

Kümnes vaidluses esindasime vaidlustajaid või kaebajaid, neljas vaidluses hankijat ja ühes vaidluses kolmandat isikut. Klientide profiil võib olla siiski aastate lõikes oluliselt erinev, nii esindasime näiteks 2021. aastal pooltes kaasustes hankijaid.

Riigihankeõigus on kiires arengus

Meie 2023. aasta ülevaade näitab, et vaidlustaja positsiooni edukas esindamine on jätkuvalt keeruline. Nii lõppes meie esindatud vaidlustajatele edukalt ca kolmandik hankevaidlustest. Vastupidine on olukord aga hankijate esindamisel, milledest meie esindatud kliendid võitsid kõik vaidlused. Oli ka rahumeelsemaid lahendusi, milles hankija ja vaidlustaja lahendasid hankevaidluse kokkuleppel.

Vaidluste puhul lähtume siiani sellest, et kuigi meie praktikas on ühe hankevaidluse tulem sageli ette ennustatav, on riigihankeõigus siiski jätkuvalt kiires arengus. See tähendab, et ka hankevaidlustes on ruumi uuenduslikele argumentidele, mis võivad esmapilgul keerulises kaasuses võiduni viia.

Märgilisemad vaidlused puudutasid tagasinõudeid

2023. aastat jäävad kõige enam iseloomustama vaidlused ja nõustamised, mis puudutasid toetuse saajatele tehtud tagasinõudeid või Rahandusministeeriumi projektiauditeid, milles soovitati tagasinõudeid teha. Kõik need kaasused puudutasid Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) või Rahandusministeeriumi etteheiteid justkui klient oleks toetuse saajana riigihanke korraldamisel või hankelepingu täitmisel rikkunud riigihangete seadust. Tagasinõuded, mida klientide suhtes sooviti kohaldada ulatusid kokku enam kui 6 miljoni euroni.

Paljud nendest tüliküsimustest on tänaseks lahenduse leidnud, seda kas kohtus või enne asja kohtusse jõudmist. Nii rahuldas Tallinna Halduskohus Rakvere linna kaebuse RTK tagasinõude otsuse peale haldusasjas 3-23-355, millest saab lugeda lähemalt siit.

Samuti esindasime Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi edukalt kahes tagasinõude vaidluses, milledest esimeses rahuldas RTK Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi vaide ja teises võttis kaebuse kohtumenetluses õigeks.

Positiivset tulemit ei ole meie kliendid siiani saanud üksnes ühes tagasinõude vaidluses, milles ei olnud kliendil kahjuks võimalik vaidemenetlusest edasi kohtusse pöörduda, kuna riik riigiga halduskohtus vaielda ei saa.

Vaidlused finantskorrektsiooni (tagasinõuete) otsuste õiguspärasuse üle on küll olnud sageli keerulised, kuid lisaks klientide edukale esindamisele, on need pannud aluse olulisele kohtupraktikale, seda just riigihangete seaduses sätestatud hankelepingu muutmise lubatavuse küsimustes.

Sündmusterohke aasta

Korraldasime eelmisel aastal ka arvukalt üritusi ja kirjutasime riigihangete teemal. Nii avaldasime 2023. aastal meie hankekooli loenguid, mis on kättesaadavad siit. Tegime ettekandeid erinevatel konverentsidel ja koolitasime mitmel korral ka hankijaid. 2023. aasta sügisel viisime läbi finantskorrektsioonidele ja hankelepingute muutmisele keskendunud ärihommiku, mida saab järgi vaadata siit.

2023. aasta oli meeldejääv ka meie tiimi liikmetele, kuivõrd regionaalse riigihangete tiimi juhist, Kadri Härginenist, sai Dr. Kadri Härginen, kui ta kaitses edukalt oma doktoritööd hankija hoolsuskohustuse teemal.

Hankekooli loengud Soraineni Youtube’i kanalil

Hankekool on Soraineni riigihanketiimi videoloengute seeria, milles jagame oma pikaajalisest kogemusest ammutatud teadmisi riigihankeõigusest. Loengutes tuleb juttu nii riigihangete baasteooriast kui ka praktikas tekkinud keerukamatest õigusprobleemidest. Loengud sobivad kuulamiseks igale riigihankehuvilisele – olgu selleks särasilmne juuratudeng, vilunud hankespetsialist või riigihankerägastikus esmakordselt ekslev ettevõtja.

Vaata hankekooli loenguid siit!

Küsimuste korral võtke meiega ühendust:

Kadri Härginen, Soraineni riigihangete ja avaliku sektori projektide valdkonna juht

kadri.harginen@sorainen.com