Esindasime edukalt Rakvere linna kohtuasjas Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) finantskorrektsiooni otsuse vastu. RTK esitas Rakvere linnale 200 000 euro suuruse toetuse tagasinõude seoses põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone ehituslepingu muutmisega.

Rakvere linn oli sunnitud 2021. aastal pikendama hankelepingut töötajate Covid-19 viirusesse haigestumise ning sellega kaasnenud ehitustööde teostamise seisaku tõttu. Lisaks tingisid lepingu täitmise venimist kolme tellitud seadme tarne viibimine Ukraina sõja mõjutuste tõttu.

Riigi Tugiteenuste keskus pidas mõlemal juhul lepingu pikenemist aga õigusvastaseks.

Pandeemia ja Ukraina sõja mõjutused

Tallinna Halduskohus jõudis aga otsusele, et RTK finantskorrektsiooni otsus on nii formaalselt kui materiaalselt õigusvastane. Esiteks oli RTK poolt oluliseks eksimuseks oma otsuse õigusliku aluse muutma asumine kohtumenetluse kestel.

Hankelepingu täitmise tähtaja pikendamise osas leidis kohus, et hankelepingus olid ette nähtud sätted hankelepingu muutmiseks vääramatu jõu tõttu, milledest ühena oli välja toodud ka ülemaailmne pandeemia. Samuti leidis kohus, et tekkinud täitmise viivitus ei olnud ka kuidagi töövõtjale kasulik, sest töövõtja sai tasu alles siis, kui lepingukohased tööd oli teostatud.

Hankelepingu muutmine seadmete tarne viibimise tõttu oli samuti lubatav, sest lisaks pandeemiale ei saa Rakvere linna ja töövõtja mõjusfääri lugeda Ukraina sõda, mille tõttu seadmete tarne paratamatult viibis.

Toetuse saaja eesmärk on eelkõige projekti elluviimine

Lõpetuseks väärib märkimist ka halduskohtu otsuse kokkuvõtlik järeldus: Kohtu hinnangul on kaebaja toonud põhjendatult välja, et olukorras, kus sanktsioonide või õiguskaitsevahendite kohaldamine ei too kaasa seda, et seadmed jõuaks kohale kiiremini, ei saa vastustaja nõuda, et kaebaja ühel või teisel viisil käituks, et FKO-d vältida.

Selles lauses väljenduvad hästi käärid RTK halduspraktika ja päriselu vahel. Nii ei soovinud RTK oma vaidlustatud otsuste puhul arvesse võtta tõsiasja, et toetuse saajatel on eeskätt vastutus projekti ees – et valmis saaks koolimaja, lasteaed, muu avalikes huvides ehitis. Kui mingeid asju objektiivsetel põhjustel ei tarnita, siis võib toetuse saaja pea peal seista või püüda hankelepingu täitjat sanktsioneerida palju tahab, tellitud asjad sellest kiiremini kohale ei jõua.

Õnneks on kohtud viimasel aastal tehtud otsustes lähtunud enamasti sellest, mis on toetuse saaja võimuses ning mis on mõistlik, mitte aga RTK poolt õiguse mehhaanilisest kohaldamisest.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Rakvere linna esindasid vaidluses advokaat Mario Sõrm ning partner ja vandeadvokaat Dr. Kadri Härginen.