Globaalselt leviv koroonaviirus on pannud mitmete sektorite äritegevuse ootele. Riik küll plaanib ühe suure kulu – maksukulu – vähendamiseks maksumoratooriume ja -soodustusi, kuid seni tuleb makse seni kehtinud reeglite järgi tasuda ja deklareerida. Mõned tööriistad on ettevõtjatel olukorra leevendamiseks siiski olemas või kohe tulemas:

Maksuvõla ajatamine – ka enne võla tekkimist

Kui näete, et teil tekib raskusi maksude tasumisel, siis saate juba ette esitada maksuhaldurile taotluse maksuvõla ajatamiseks ehk maksegraafikujärgseks tasumiseks. Maksuameti e-keskkonnas saab ajatamise taotluse esitada juhul, kui maksumaksjal ei ole ühtegi eelnevat ajatamise taotlust samal ajal menetlemisel ning kasutajal on maksuvõlg või tulevased maksukohustused, mida saab ajatada. Lisaks on võimalik paluda ajatamist ka pabervormil. Ajatamisel võib maksuhaldur nõuda ka tagatist, kuid loodetavasti muutub MTA selles osas vastutulelikumaks. Kui näete, et makseraskused on üldisemad, siis on nende ületamiseks mõistlik pigem kaaluda saneerimist. Saneerimisel on võimalik ettevõtja kohustusi ümber kujundada ja seeläbi pikemas plaanis ka makseraskusi ületada. Saneerimisavalduse esitamisel kehtib aga põhimõte: mida varem, seda parem. Põhiline põhjus saneerimisavalduste ebaõnnestumisel (kui välja jätta pahatahtlikud avaldused) on nende liiga hiline esitamine.

Kuni 20 000 euro suuruseid maksuvõlgnevusi saab ajatada automaatselt

Maksegraafiku pikkuseks on sellisel juhul kuni 12 kuud, kõik maksudeklaratsioonid peavad olema esitatud, samuti ei tohi olla juba kehtivaid maksegraafikuid. Automaatse ajatamise otsuse teeb e-maksuameti süsteem ning selle taotlemise protsess on kiire.

Taotle maksuintressi vähendamist – nii edasiulatuvalt kui ka tagasiulatuvalt

Ajatamisel tuleb üldiselt tasuda intressi võlasummalt määras 0,06% päevas – ehk üldiselt suuremas määras kui keskmiselt pangalaenult. Maksuhalduril on aga õigus vähendada maksuintressi 50% nii edasiulatuvalt kui tagasiulatuvalt maksuvõla tekkimise päevast arvates. Viimane võimalus on ette nähtud põhjendatud erandjuhtudeks, kuid kahtlemata on paljud ettevõtted selles olukorras.

Märkimisväärne on, et riigil on kavas pakkuda 1. märtsist kuni 1. maini üldist vabastust maksuintresside tasumisest, mis kehtib nii sel perioodil kui ka varem tekkinud maksevõlgnevustele. Alates 1. maist on kavas vähendada maksuintressi määra poole võrra – 0,06%-lt 0,03%-le. Kui maksud ajatatakse maksuhalduri koostatud graafiku alusel, ei on võimalik intressidest üldse pääseda.

Maksuvõla kustutamine

Maksu- ja Tolliametil on õigus maksumaksja põhjendatud taotlusel kustutada maksuvõlg, kui selle sissenõudmine oleks lootusetu maksukohustuslasest mitteolenevatel asjaoludel (sealhulgas vääramatu jõu tõttu). On selge, et riik ei hakka kergekäeliselt maha kandma suures ulatuses maksunõudeid. Tõenäolisem on see tugevama löögi all olevates sektorites – piiriülesel liikumisel ning inimene-inimene kontaktil põhinevad ärid, eriti kui tegemist on suuremate tööandjate päästmisega. Vääramatu jõu kirjelduse lahtris ei piisa kindlasti märke „COVID-19“ lisamisest, vaid lahti tuleb seletada, kuidas mõjutas see just teie äri. Samuti on oluline selgitada, milliseid sotsiaal-majanduslikke ja regionaalseid mõjusid omaks maksuvõla kustutamine, eelkõige töökohtade hoidmise kontekstis.

Tehingute tühistamine ja käibemaks

Tehingute tühistamisel või kauba/teenuse hinna vähendamisel tuleb kauba müüjal või teenuse osutajal väljastada kreeditarve. Kreeditarvega toimub algse arve tühistamine, mis võimaldab kauplejal vabaneda kohustusest riigile käibemaksu tasuda. Nii kaupleja kui ka ostja peavad kreeditarve kajastama arve tühistamise maksustamisperioodi kohta esitatavas käibedeklaratsioonis. Seda reeglit ei kohaldata, kui kreeditarve on esitatud kauba või teenuse eest osalise või täieliku tasumata jätmise tõttu – seda kohaldatakse juhul, kui tehingu asjaolud muutuvad – tehing näiteks tühistatakse või muudetakse tehingu hinda ning sellest tulenevalt esitatakse kreeditarve. Kui ostja on müüjale müügihinna juba ära tasunud, kuid kaupa ei ole veel müüdud või teenust ei ole veel osutatud, võib müüja jätta sellelt kaubalt või teenuselt käibemaksu arvestamata juhul, kui ta on summa ostjale tagastanud.

Ja muidugi siirdehinnad …

Sõltuvalt sektorist võib kriis muuta dramaatiliselt rahvusvaheliste grupiettevõtete funktsioone, panuseid grupi tegevusse, riskide jaotust, grupiliikmete vaheliste laenude andmise vajadust ja väiksemaid intressimäärasid, tagatiste puudumist laenudelt. Rahvusvahelistel gruppidel on vajalik viia oma siirdehindade reeglistik vastavusse tegelikkusega. Ühelt poolt nõuavad muudatusi siirdehinna reeglid ja maksuhaldur, teiselt poolt võib see olla kasulik ka ettevõtjale endale.

… ning optsioonid

Raskel ajal kannustab inimesi helge tulevikuvisioon. Suure arengupotentsiaaliga tööandjate hulgas on tulevikupotentsiaal valuuta, millel nimeks töötajate osalusoptsioon. See on võimalus maksta töötasu optsioonides, andes töötajale võimaluse asuda mõne aja pärast tööandja osanike ringi. Optsioonid võimaldavad muuta osa töötaja aktiivtulust osaniku passiivtuluks, mis ei ole maksustatav sotsiaalmaksu ja sotsiaalkindlustusmaksetega. Seega on osalusoptsiooni kasutamine lisaks selle motiveerivale rollile ka maksunduslikult soodne. Ilmselgelt ei ole osalusoptsioon vahend töötasu täielikuks asendamiseks, vaid võimaldab kompenseerida sellise visiooniga töötajatele osa töötasust. Siin tuleb arvestada, et optsioonilepingud peaksid olema vähemalt 3-aastase väljateenimise perioodiga, et osa saamine oleks töötajale maksuvaba. Samuti tuleb lepingu sõlmimisel järgida vorminõudeid (digiallkirjastatud, notariaalne või teavitatud MTA-le).

Maksuvõlad pole enam avalik teave

Riik leiab, et ettevõtjad ei peaks koostööpartnerite valikul arvestama koroonakriisi põhjustatud makseraskuseid. Tegemist on väga intensiivse meetmega, kuid seda on ilmselt peetud põhjendatuks peatselt antava riigiabi tasakaalustava mõju tõttu. Seetõttu on maksuhaldus lõpetanud kriisi ajal tekkinud maksuvõlgade informatsiooni avalikustamise. Normaalsete ärisuhete säilitamiseks on lepinguid sõlmides siiski soovitatav kehtivate maksuvõlgnevuste kohta teavet hankida. Riigihangetes on maksuvõlg jätkuvalt takistuseks riigiga lepingusse saamisel.

Maksutagastus FIEdele

Riigil on kavas FIEdele tagastada esimeses kvartalis tehtud sotsiaalmaksu ettemaksed. Seega kui makse on veel tegemata, ei tule seda maksuhaldurile tasuda. Kui makse on juba tehtud, kannab riik selle tagasi ettemaksukontole, kust FIE saab selle soovi korral kanda oma pangaarvele või kasutada seda muude maksukohustuste täitmiseks.

Küsimuste ja probleemide korral on meie maksueksperdid Kaido Künnapas ja Tanel Molok valmis teid aitama.