Valitsus otsustas toetada eriolukorras Eesti töötajaid ja ettevõtteid majandusmeetmete paketiga, mis kiideti heaks 19. märtsil 2020. Lisaks kiitis valitsus 28. aprillil heaks riigi 2020. aasta lisaeelarvega seotud meetmed (täpsem rahajaotus selgub ministrite määrustega).

Riigi vahendid suunatakse ettevõtete toetamiseks KredExi ja Maaelu Edendamise SA kaudu, osa toetust jõuab ettevõteteni ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu.

Pakett sisaldab ka Eesti Töötukassa tööturu toetust, haigushüvitisi, maksualaseid soodustusi, võimaldab maksuvõla ajatamist 18 kuuks, kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist ning ka ärajäetud ürituste otseste kulude osalist kompenseerimist.

Lisaeelarvega eraldati täiendavalt 300 miljonit eurot, et pakkuda majanduslikku kahju kannatanud ettevõtetele kriisiperioodist väljumiseks vajalikku lisakapitali ning võimaldades hiljem ettevõtetel osalused tagasi osta. Meetme sihtrühmaks on riigile olulise majandusliku mõjuga ettevõtted ja suurimad tööjõumakse maksvad eksportijad.

SA KredEx pakutavad meetmed

Juba väljastatud ja uute pangalaenude laenukäendus (eelarve 1 miljard eurot):

 • uutele pangalaenudele pakutakse lisakäendust kuni 90% tagatavast kohustusest (kuid mitte rohkem kui 10 miljonit eurot) ettevõtja kohta
 • juba väljastatud pangalaenudele pakutakse lisakäendust kuni 50% tagatavast kohustusest (kuid mitte rohkem kui 10 miljonit eurot) ettevõtja kohta
 • majutus- ja toitlustusettevõtetele tagatakse kuni 100% kohustusest (kuid mitte rohkem kui 700 000 eurot) ettevõtja kohta
 • väiksemate ettevõtete (alla 50 töötaja ja alla 10 miljoni eurose aastakäibega ettevõtete) väikelaenud tagatakse kuni 100% ulatuses (kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot) ettevõtja kohta
 • riiklikult olulistele projektidele pakutakse käendust summas alates 10 miljonist eurost (kuid mitte rohkem kui 90% laenust)

Käibelaen koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks, sh vajaduse korral pangalaenu maksete tasumiseks (eelarve 500 miljonit eurot):

 • maksimaalne laenusumma on 10 miljonit eurot ettevõtja kohta
 • laenusummad riiklikult olulistele projektidele algavad 10 miljonist eurost ettevõtja kohta

Investeerimislaen koroonapuhandust tingitud probleemide ületamiseks (50 miljonit eurot):

 • maksimaalne laenusumma on 10 miljonit eurot ettevõtja kohta
 • laenusummad riiklikult olulistele projektidele algavad 10 miljonist eurost ettevõtja kohta

KredExi meetmete sihtgruppi kuuluvad kõik Eestis registreeritud ettevõtjad, mis vastavad järgmistele tingimustele:

 • ettevõtja rahaline seis oli 31. detsembri 2019 seisuga korras
 • ettevõtja ei olnud enne kriisi raskustes
 • ettevõtja raskused on otseselt või kaudselt põhjustatud koroonapuhangust

Lisaeelarvega eraldati KredExi kaudu lisaks 105 miljonit eurot elamumajanduse valdkonna meetmena, et leevendada kriisi mõju ehitussektorile (mõeldud peamiselt korterelamute ja väikeelamute rekonstrueerimistoetuseks).

Töötukassa tööturumeetmed

Eesti Töötukassa tööturumeetmed katavad koroonapuhangust oluliselt mõjutatud tööandjate tehtud palgakärpeid kokku 250 miljoni euro ulatuses järgmistel tingimustel:

  • hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest, tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu eest
  • hüvitise maksimumsuurus on 1 000 eurot töötaja kohta kuus
  • hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust, mis arvestatakse välja töötaja eelneva 12 kuu töötasu brutopalga põhjal, tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto)Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult tööjõumaksud.

Füüsilisest isikust ettevõtjad saavad vabastuse sotsiaalmaksu ettemaksust.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse meetmed

Valitsus eraldab Maaelu Edendamise Sihtasutusele 200 miljonit eurot, et leevendada maaettevõtete olukorda. Sihtasutus pakub maaettevõtetele järgmisi võimalusi:

  • käendused pangast väljastatud laenudele (eelarve 50 miljonit eurot)
  • käibe- ja investeerimislaen ettevõtjatele (eelarve 100 miljonit eurot), et leevendada koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleeme
  • põllumaa sale and lease-back-tehingud (kapitalirent), sihtfond Maakapital (eelarve 50 miljonit eurot), et leevendada koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleeme.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse meetmed

Mikro- ja väikeettevõtjad saavad taotleda hüvitist, mis osaliselt kompenseerib koroonapuhangu tagajärjel tekkinud kahjud. Meede jõustub mais ja on mõeldud ettevõtetele, mille käive oli 2019. aastal 20 000—100 000 eurot:

 • Hüvitis väikeettevõtjatele, kelle 2019. aasta käive oli 20 000—40 000 eurot, on 3000 eurot.
 • Hüvitis väikeettevõtjatele, kelle 2019. aasta käive oli 40 000—100 000 eurot ja kelle käive langes 2020. aasta märtsis või aprillis vähemalt 30% võrra võrreldes 2019. aasta sama kuuga, on 5000 eurot.

Lisaks saavad alates 11.maist EAS-i kaudu taotleda toetusi ka majutus-, toitlustus- ja turismiteenuste pakkujad.