Ravimite annetamine

Hetkeolukorda Euroopas arvestades ei ole üllatav, et kliendid on tõstatanud küsimusi ravimite annetamise võimalikkusest nii Eestis kui ka Eesti kaudu. Ravimite annetamine ei ole Eesti õigusruumis eraldi reguleeritud. Ravimiseadus reguleerib ravimite turustamist, mille alla kuulub ka ravimite tasuta üleandmine. Ravimite turustamine on reguleeritud ühetaoliselt nii tasu eest kui ka tasuta üleandmise puhuks. See tähendab, et esiteks peab ravimite annetajal olema õigus ravimite turustamiseks (omama kas ravimite hulgimüügi tegevusluba või ravimite tootmise tegevusluba) ning teiseks peab ravimite saaja omama samuti õigust ravimite käitlemiseks (omama nt apteegiteenuse osutamise tegevusluba). Juhul, kui ravimeid soovitakse annetada välisriiki, tuleb teha eelnevalt kindlaks, et isikul, kellele ravim turustatakse, on õigus ravimeid käidelda vastavalt asjaomase riigi nõuetele. Erandjuhul võib Ravimiamet anda loa ravimite tasuta jagamiseks Eestis (nt Eesti päästemeeskonna või kaitseväe poolt).

Ukrainale ravimite annetamise võimalikkusest

Ravimiamet on avalikult välja hõiganud, et riik koordineerib ravimite annetamist Ukrainale ja sellega seonduvat vajalikku logistikat, tagades piisava ravimivaru Eesti elanike jaoks. Ravimite annetamine juba toimub koostöös hulgimüüjatega. Ravimiamet rõhutab oma teadaandes, et füüsiliste isikute poolt ravimite kogumine ja seejärel nende ravimite annetamine on juriidiliselt keeruline ning sellega hetkel ei tegeleta.

Loe täpsemalt

Annetuse maksustamine

Annetuse tegemisel ei saa üle ega ümber maksuküsimustest. Annetuse maksustamine sõltub nii annetuse tegija kui ka annetuse saaja isikust, samuti annetatud asja maksustatavast väärtusest. Kui raha annetamise puhul on selgus Eestis olemas, siis asjade (sh ravimite) annetamise puhul on olukord oluliselt keerulisem. Sellisel juhul peab annetust tegev ühing määrama ise tasuta üleantava kauba maksustatava väärtuse, mis omakorda on üldjuhul maksustatud tulumaksuga. Kui Eestis ravimite turustamisega tegelev ettevõte soovib annetada otse Ukrainale ravimeid, siis on soovitatav ühendust võtta Eesti Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiametiga, et leida kõige optimaalsem viis annetuse tegemiseks (k.a. kõige maksuoptimaalsem).

Kellele on see info oluline?

  • Ravimite käitlemisega tegelevad ühingud
  • Ravimite annetamist kaaluvad organisatsioonid

Millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata?

  • Ravimeid tohib käidelda vaid vastava tegevusloa olemasolul, seega tavapärane mittetulunduslik heategevusorganisatsioon reeglina ravimite kogumise ega annetamisega tegeleda ei tohi.
  • Juhul kui annetus tehakse välisriiki, näeb tulumaksuseadus ette,  et teises Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud ühingut võib ka käsitada tulumaksusoodustusega ühinguna, kuid see eeldab ühingu vastavust rangetele tingimustele. Nendele tingimustele vastamist peab tõendama annetust tegev Eesti ühing.

Soraineni meditsiini ja tervishoiu valdkonna juht Lise-Lotte Lääne