Kolmandate riikide subsiidiumite määrus toob suuremahuliste riigihangete puhul uusi kohustusi

Eelmise aasta lõpus võttis Euroopa Liit vastu määruse 2022/2560. See näeb riigihangete puhul, mille eeldatav maksumus ületab 250 miljonit eurot, pakkujatele ette kohustuse teavitada hankijaid kolmandatest riikidest saadud rahalise toetuse kohta ja hankijatele ette kohustuse teatud toetuste kohta Euroopa Komisjoni teavitada.

Kui pakkuja ja temaga seotud ettevõtjad on saanud pakkumuse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul kolmandast riigist toetust kokku alla 4 miljoni euro, siis deklareerib pakkuja seda üldjuhul koos oma pakkumusega. Kui kolmandate riikide toetus ületab kokku 4 miljonit eurot, siis edastab hankija teavituse Euroopa Komisjonile.

Euroopa Komisjon võib algatada põhjalikuma uurimise ja kui rahaline toetus siseturgu moonutab, siis hankelepingu sõlmimise keelata.

Määrust kohaldatakse pärast 12.07.2023 sõlmitud hankelepingute või alustatud riigihanke menetluste suhtes.

Rahandusministeerium on välja pakkunud strateegilised põhimõtted riigihangete läbiviimiseks

Rahandusministeerium esitas 16.05.2023 avalikuks konsultatsiooniks eelnõu riigihangete korraldamise strateegiliste põhimõtete kohta. Strateegiadokumendis pakub ministeerium välja väärtused, millest peaksid hankijad riigihangete korraldamisel lähtuma.

Ministeeriumi visioonis peaks riigihange mitte olema ainuüksi tööriist selleks, et hankija saaks soetada asju, teenuseid või ehitustöid, vaid erinevate riiklike poliitikate tööriist, millega suunata hankijaid soetama keskkonnahoidlikult, sotsiaalselt vastutustundlikult ja innovatiivselt.

Suundumus käsitleda hankeid poliitika kujundamise meetmena on viimastel aastatel üha enam kõlapinda leidnud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Seega on ministeeriumi initsiatiiv näha riigihangetes ühiskonda laiemalt mõjutavat vahendit, igati ettenähtav.

Mündi teine pool on mõistagi see, et erinevate strateegiliste eesmärkide arvestamine hankimisel muudab riigihanked veelgi keerulisemaks ja aeganõudvamaks. Välistada ei saa ka riigihangete kallinemist, kuivõrd keskkonnahoidlikud, sotsiaalselt vastutustundlikud või innovatiivsed lahendused ei pruugi olla hankijale vahetult rahaliselt soodsamad.

Eesmärkide elluviimise tarbeks soovib ministeerium koostada hankijatele teabematerjale ja juhiseid ning välistatud ei ole ka vastava kompetentsikeskuse asutamine.

Soraineni riigihanketiim esitas ministeeriumile omapoolse arvamuse. Loe arvamust!

Kui on küsimusi, siis võta ühendust: Mario Sõrm