Veekogu kaldale ehitamine on riukalik. Isegi kui kehtiv planeering justkui lubab veekogu äärde ehitamist, tuleb olla äärmiselt hoolikas. Sellele juhivad tähelepanu meie ehitusõiguse eksperdid Anu Liinsoo ja Britta Retel Äripäeva ehitusuudiste portaalis avaldatud artiklis.

Maaomanikud avastavad kohati alles ehitusloa menetluses, et planeeringut ei ole võimalik realiseerida. Kõige sagedamini on sellises olukorras äsja kinnisvara soetanud isikud, kes pole planeeringutega kursis.

Looduskaitseseadusega on mererandadele, aga ka järvede ja jõgede kallastele kehtestatud ranna ja kalda ehituskeeluvööndid. Ehituskeeluvööndi laius sõltub asukohast.

Mandril on üldreeglina ehituskeeluvöönd 100 meetrit ning meresaartel 200 meetrit veekogu piirist. Ehituskeeluvööndisse ei ole lubatud uute hoonete ja rajatiste (näiteks kasvuhooned, väliköögid) ehitamine.

Maaomanikel võib tekkida segadus sellega, et kui detailplaneeringut menetleb ja selle kehtestab kohalik omavalitsus, siis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks saab anda üksnes Keskkonnaamet.

Praktikas on meie eksperdid näinud olukordi, kus just vanemate detailplaneeringute puhul on menetluses tehtud viga, mis selgub alles ehitusloa menetluses: Keskkonnaamet või tema eelkäija Keskkonnateenistus on kooskõlastanud üksnes planeeringu. Ehituskeeluvööndi vähendamise kooskõlastamine on jäänud aga tegemata.

Ehituskeeluvööndi vähendamiseks peab kohalik omavalitsus esitama Keskkonnaametile koos vastuvõetud planeeringuga ka eraldi taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Kui looduskaitseseaduse kohane nõusolek on jäetud küsimata, siis ehituskeeluvööndit ei ole muudetud vaatama sellele, et kehtiv detailplaneering on olemas. Seda viga ei ole võimalik ehitusloa menetluse faasis parandada.

Kinnisvara soetamisel soovitame riski minimeerimiseks:

  • Hoolikalt kontrollida detailplaneeringu dokumentatsiooni, sealhulgas lisasid, et veenduda, kas just Keskkonnaamet on andnud selgesõnalise nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
  • Võrrelda ehituskeeluvööndi laiust detailplaneeringu põhijoonisel kehtiva üldplaneeringu ning Maa-ameti kaardirakenduses toodud infoga.
  • Kui kinnistu asub ehituskeeluvööndis, siis selgitada välja, kas esineb seadusest tulenev erand. Teatud juhul on võimalik vaatamata ehituskeeluvööndile ehitada hajaasustuses elamu õuemaale ja tiheasustusalal väljakujunenud ehitusjoont arvestades.

Loe pikemalt Ehitusuudistest!