Šī gada 9.novembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apmierināja ASV daudznozaru uzņēmuma GCG Capital LLC prasību un nolēma piedzīt no AS Rīgas Dzirnavnieks 1 243 535,17 EUR.

Strīds saistīts ar 2019. gadā GCG Capital LLC un Rīgas Dzirnavnieks noslēgto līgumu par miltu piegādi un ekskluzīvām produkcijas izplatīšanas tiesībām Zviedrijā. Īsi pēc līguma noslēgšanas Rīgas Dzirnavnieks paziņoja, ka nespēs piegādāt līgumā noteiktās preces saistībā ar noteiktā tipa kviešu miltu krājumu izbeigšanos. GCG Capital LLC izmantoja savas tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, kā arī pieprasīt zaudējumu atlīdzību par negūto peļņu.

Tiesvedības specifika

Tiesvedība ir īpaša, jo lietā tiesai bija jāpiemēro ANO Konvencija par starptautisko preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Pirmās instances tiesa atzina, ka AS Rīgas Dzirnavnieks pieļāva būtisku līguma pārkāpumu, kas GCG Capital LLC deva tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, kā arī pieprasīt zaudējumu atlīdzību no Rīgas Dzirnavnieks AS.

Tiesa secināja, ka nav konstatējami objektīvi pamatoti apstākļi, kas liegtu Rīgas Dzirnavniekam kā lietpratējam savā darbības jomā pirms saistību uzņemšanās izvērtēt situāciju kviešu graudu tirgū un spējas izpildīt saistības līguma darbības laikā.

Par spriedumu var iesniegt apelācijas sūdzību Rīgas apgabaltiesā.

Mūsu komanda

Juridisko palīdzību GCG Capital LLC sniedz partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš un zvērināta advokāta palīgs Elvis Grinbergs.