Sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi (LPA) sagatavojām priekšlikumus par Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, aicinot pārņemt Eiropas Savienības Padomes direktīvā  2006/112/EK (PVN direktīva) noteiktos atbrīvojumus no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu konkrētām darbībām sabiedrības interesēs, ko veic bezpeļņas organizācijas.

ES saistību izpilde

Latvija, kļūstot par ES dalībvalsti, uzņēmās virkni saistību, kuras tā apņēmās pildīt, tai skaitā, nodrošinot nacionālās tiesību sistēmas sakārtošanu, kā arī ES tiesību pareizu piemērošanu praksē.  PVN direktīvā ir uzskaitītas virkne jomas un sfēras, kuru darbībai sabiedrības interesēs ir piemērojams PVN atbrīvojums, savukārt, Latvija ir pārņēmusi PVN atbrīvojuma normas tikai daļēji.

Labvēlīgāka attieksme PVN jomās

LPA ieskatā ir būtiski pārņemt visus nosacījumus, kas ir attiecināmi un piemērojami biedrību un nodibinājumu darbībai. PVN direktīvā noteiktie atbrīvojumi ir paredzēti ar mērķi, lai nodrošinātu labvēlīgāku attieksmi PVN jomā dažiem vispārējas nozīmes sociālās labklājības nozarē sniegtiem pakalpojumiem, līdz ar to samazinot šo pakalpojumu izmaksas un tādējādi padarītu tos finansiāli pieejamākus privātpersonām.

Ar sagatavoto atzinumu var iepazīties ŠEIT.

Mūsu komanda

Atzinuma sagatavošanā piedalījās partneri Andris Tauriņš un Jānis Taukačs,  juriste Viktorija Soņeca, vecākās nodokļu menedžeres Kristīne Erele un Dace Everte.