Sorainen soovitab endistel Eesti Telekomi väikeaktsionäridel esitada Telia Company AB (edaspidi Telia) esindajale avaldus hüvitise saamiseks, sest tõenäoliselt võtab kohtus lõpliku lahenduseni jõudmine veel aega.

Alates 2010. aastast on Eesti Telekomi endised väikeaktsionärid vaielnud Teliaga väikeaktsionäridele nende aktsiate eest makstud hüvitise suuruse üle. Väikeaktsionäride esindajateks määrati 30. juuni 2010 kohtumäärusega Soraineni vandeadvokaadid Carri Ginter ja Reimo Hammerberg. Pärast ligi 7 aastat kestnud kohtuvaidlust õnnestus saavutada väikeaktsionäridele soodne tulemus. 2016. aasta lõpus jõustus Harju Maakohtu määrus, millega kohus tuvastas, et aktsionäridele tasutud hüvitis ei olnud õiglane: 6,59 euro asemel tasuti aktsia kohta 5,94 eurot.

Pärast maakohtu määruse jõustumist on esindajad nõudnud Telialt kõigile väikeaktsionärile hüvitise tasumist. Telia on siiani hüvitise ja 8 aasta jooksul kogunenud viivise tasumisest keeldunud ning on väitnud, et on nõus hüvitisele lisama vaid kolme aasta viivise ning tegema väljamaksed vaid neile, kes esitavad isikliku avalduse ja kelle avalduse on Teliat esindav advokaadibüroo läbi vaadanud.

Leiame, et Telia poolt tasutav viivis ei ole piisav ning samuti, et Telia peab tasuma kõigile väikeaktsionäridele hüvitise proaktiivselt, aga mitte vaid aktsionäride avalduse alusel. Seetõttu jätkub ka kohtuvaidlus.

Kuna menetlus on veninud oodatust oluliselt pikemaks, siis soovitame aktsionäridel esitada Teliale avalduse hüvitise maksmiseks. See võimaldab aktsionäridel kohtu poolt määratud täiendav hüvitis koos osalise viivisega kätte saada kiiremini. Selleks oleme valmistanud väikeaktsionäridele ette avalduse, millega Telialt täiendavat hüvitist taotleda. Lae avaldus alla siit. Kinnitame, et vaatamata avalduse esitamisele jätkame väikeinvestorite esindajana vaidlust Teliaga.

Juhised avalduse täitmiseks:

  1. Sisestage avaldusele oma nimi, registri- või isikukood ja pangakonto number;
  2. Allkirjastage avaldus digitaalselt;
  3. Saatke avaldus aadressile claims@ellex.ee ja koopia aadressile estonia@sorainen.com;
  4. Kirjutage e-kirja pealkirjareale endise väikeaktsionäri nimi ja isiku- / registrikood.

Avaldusega saavad avaldajad taotleda, et Telia tasuks neile koheselt hüvitise ulatuses, milles Telia seda ei vaidlusta. Samas ei loobu avaldajad ka ülejäänud osas oma nõudest ning säilib võimalus hiljem sisse nõuda viivised, mille tasumisest on Telia praegu suures osas keeldunud.

Avalduses kinnitavad avaldajad ühtlasi kohtu poolt määratud esindajate õigust avaldajaid esindada ja võtavad seega Telialt võimaluse jätkata kohtus vastuväidete esitamist, et iga aktsionär peaks isiklikult Teliaga oma nõuete osas vaidlema. Paljude aktsionäride lisahüvitise summa on suhteliselt väike: viiviseta jääb suurema osa aktsionäride (1219 aktsionäri) hüvitis alla 300 euro. See tagab, et paljud avaldajad ei pea mõistlikuks kulutada üksi täiendavaid ressursse Rootsi suurkorporatsiooniga vaidlemisele. Kõigi avaldajate hüvitisesumma ühiselt on aga märkimisväärne: vähemalt 951 834,88 eurot, lisaks on tänaseks kogunenud viiviseid summas 600 358,77 eurot (alates 13. jaanuarist 2010 kuni 26. oktoobrini 2017).

Miks esitada avaldus?

Avalduse esitamine võimaldab osa hüvitisest koheselt kätte saada. Samas ei loobu aktsionärid avalduse esitamisel oma nõudest ka osas, milles Telia täna hüvitist tasuma ei nõustu.

Avalduses on sõnaselgelt märgitud, et avaldajad ei loobu oma viivisenõudest. Selliselt ei ole Telial võimalik hilisemalt esitada vastuväidet, et võttes vastu hüvitise Telia poolt väljaarvestatud summas, on aktsionärid oma nõuetest ülejäänud ulatuses loobunud.

Avaldusega on reguleeritud ka edukustasu tasumine kohtu poolt määratud esindajatele vastavalt 30. juunil 2010 kohtumääruses kajastatud tingimustele:

  • Aktsionärid, kes tasusid kohtuasja alguses õigusabikulude ettemaksu kohtudeposiiti, tasuvad edukustasu 10% täiendavast hüvitisest;
  • Aktsionärid, kes õigusabikulude ettemaksu ei tasunud, tasuvad edukustasu 30% täiendavast hüvitisest.

Avaldajad taotlevad, et Telia maksaks tasu otse kohtu poolt määratud esindajatele – see lihtsustab avaldajate jaoks asjaajamist, sest siis pole avaldajal pärast hüvitise saamist vaja lisamakseid teha. Teiste hüvitist saanute poole pöördub esindaja tasu saamiseks eraldi. Kuna täiendav hüvitis on mitmeaastase vaidluse tulemusena väikeaktsionäridele määratud, siis on tekkinud ka esindajatel õigus tulemustasule.

Maakohus on samas kinnitanud, et kõik menetluskulud jäid Telia kanda, praegu on veel pooleli vaidlus kulude rahalise suuruse üle. Avaldajate esindajad taotlevad, et kohus kohustaks Teliat hüvitama kulud kogu ulatuses, ka tulemustasu. Kui jõustub kohtuotsus, millega kohus tasud Telialt välja mõistab, tuleb Telial avaldajatele täiendavalt hüvitada ka kohtu poolt määratud esindajatele makstud tasu.

Kokkuvõttes soovitame aktsionäridel lisatud avalduse esitada, sest tõenäoliselt läheb veel aega, enne kui asi kohtus lõpliku lahenduse leiab. Järgmine istung toimub 13. novembril 2017 kell 11 Harju Maakohtu Tartu maantee kohtumajas. See ei pruugi jääda tsiviilasja viimaseks istungiks, sest kohus on palunud asjaolude selgitamiseks ja võimaliku kompromissi arutamiseks juba mitmele istungile tulla ka Telia juhatuse liikmel. Telia advokaadi sõnul ei olnud neil aga võimalik varasematel istungitel osaleda ning ka 13. novembri istungile ükski juhatuse liige ei tule. Seega võib kohus pidada vajalikuks täiendava istungi määramist, et Telia juhatuse liige ära kuulata.

 

Lisainfo:

Carri Ginter, mobiiltelefon 5 018 498, carri.ginter@sorainen.com
Reimo Hammerberg, mobiiltelefon 5 017 632, reimo.hammerberg@sorainen.com