Esindasime edukalt kohtus Rakvere linna seoses SA Virumaa Kompetentsikeskuse (pankrotis) pankrotihalduri nõudega tunnistada kehtetuks Rakvere linnaga sõlmitud tehingu üksikud alapunktid. Pankrotihaldur soovis kehtetuks tunnistada hoonestusõiguse ja kasutusvalduse seadmise kokkulepet eraldiseisvalt samal ajal sõlmitud muudest kokkulepetest nii, et kohus tühistaks pankrotis sihtasutust koormavad kokkulepped ja jätaks tühistamata sihtasutust mitte koormavad kokkulepped olukorras, kus erinevad kokkulepped moodustasid tervikliku tehingu.

Tartu Ringkonnakohus nõustus Rakvere linnaga leides, et pankrotihalduri kohustus oli tõendada sõlmitud tehingu osadeks jagatavust. Ringkonnakohus tegi kindlaks, et Rakvere linn on tõendanud, et ilma vaidlusaluste kokkulepeteta ei oleks tehingut kui tervikut sõlmitud ja tegemist ei olnud jagatava tehinguga. Tegemist on olulise lahendiga, kuivõrd ringkonnakohus selgitas põhjalikult pankrotimenetluses esitatava tehingu tagasivõitmise hagi eesmärki, tehingu tühisuse tuvastamise, võlausaldajate huvide kahjustamise ja tehingu kinkeiseloomu tuvastamise eelduseid.

Kuigi Tartu Ringkonnakohus saatis kohtuasja osaliselt tagasi maakohtusse, siis andis Tartu Ringkonnakohus maakohtule niivõrd üksikasjalikud juhised, et hagi rahuldamine pankrotihalduri poolt soovitud viisil on Tartu Ringkonnakohtu lahendist tulenevalt võimatu.

Meie kliendimeeskond

Rakvere linna nõustasid meie partner Allar Jõks, maksejõuetuse õiguse valdkonna juht dr. Mari Agarmaa ja jurist Jaanika Alevi.