Minust

Olen seisukohal, et head lahendused nii juriidilistele kui ka ühiskondlikele probleemidele sünnivad ainult siis, kui argumentatsioon on osa otsustusprotsessist. Vaidluste lahendamise ja ennetamise valdkonna advokaadina olen spetsialiseerunud maksejõuetuse küsimustele ja sellega kaasnevatele probleemidele. Enamasti nõustan küll võlausaldajaid nende huvide kaitsel pankrotimenetluses, aga nõustan ka võlgnikke nende majandustegevuse ümberkorraldamisel ja vara realiseerimisel nii pankrotimenetluse raames kui ka selle väliselt.

Mulle on oluline

Pankrotiseaduse ekspert. Olen spetsialiseerunud võlausaldajate kaitsele pankrotimenetluses, mis hõlmab osalemist pankrotitoimkonna töös, vaidlusi seoses nõuete kaitsmisega ja juhatuse liikme vastutusega, aga ka jaotusettepaneku ja lõpparuande kinnitamisega seonduvalt.
Olen esindanud kõiki pankrotimenetlustes osalevaid pooli, sealhulgas füüsilisi isikuid ja äriühinguid, krediidiasutusi, pankrotihaldureid, seejuures nii pandiga tagatud kui ka pandiga tagamata nõuete võlausaldajaid.

Saksa õigusaktide tundmine. Lisaks Eesti õigusele tunnen hästi ka Saksa pankrotiõigust ja orienteerun ka teistes Saksa õiguse valdkondades, olles oma doktoritöös võrrelnud Eesti pankrotiõigust Saksa omaga võlausaldajate huvide kaitse vaatepunktist. Saksa õigusaktide ja kohtupraktika tundmine on väga oluline, sest Eesti kohtud uurivad sageli Saksa kohtupraktikat seoses Eesti sätete tõlgendamisega.

Õigusaktide täiustamine. Justiitsministeeriumi poolt läbi viidud maksejõuetusrevisjoni raames koostasin õigusliku analüüsi pankrotiseaduse kitsaskohtade kohta seoses järgmiste teemadega: pankrotiavalduse esitamine, pankrotimenetluse raugemine, pankroti välja kuulutamine ja tagajärjed, pankrotivara moodustamine, pankrotivara valitsemine. Selles analüüsis tegin konkreetseid ettepanekuid Eesti pankrotiseaduse parandamiseks, mis minu hinnangul aitaksid lahendada praktikas esinevaid probleeme. Paljud analüüsis välja toodud parandusettepanekud on jõudnud pankrotiseaduse muutmise eelnõusse.
Nimetatud õiguslik analüüs on kättesaadav siin.

Uue põlvkonna harimine. Olen Tartu Ülikoolis läbi viinud tsiviilkohtumenetluse (TsMS) seminare ja praegu panustan sama valdkonna õpiku koostamisse. Pean sellist panustamist väga oluliseks, sest 50 okupatsiooniaasta tõttu on Eesti õigustraditsioonis 50-aastane õiguskirjanduse ja õiguspraktika auk. Samas järeltuleva põlve ja tugeva õigusriigi seisukohast on kvaliteetse õiguskirjanduse olemasolu hädavajalik.

Akadeemiline taust

  • Berliini Humboldti Ülikool (doktorikraad õigusteaduses)
  • Berliini Humboldti Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Noorte Advokaatide Ühing
  • Eesti Väitlusselts
  • Briti-Eesti Kaubanduskoda (juhatuse liige)