Minust

Vaidluste lahendamise ja ennetamise vandeadvokaadina olen spetsialiseerunud maksejõuetuse valdkonnale. Peamiselt tegelen võlausaldajate huvide kaitsega, aga nõustan ka võlgnikke ja pankrotihalduriteid. See hõlmab lisaks kohtuvaidlustele ka kohtuvälist nõustamist ja läbirääkimiste pidamist erinevate osapooltega. Alates saneerimise protsessi ettevalmistamisest kuni pankrotimenetluseni välja, mis omakorda võib seotud olla väga erinevat liiki õigusküsimustega. Kõige sagedamini tõstatuvad praktikas saneerimiskava muutmise, nõuete kaitsmise, tagasivõitmise, vara välistamise, ettevõtte ülemineku ja ettevõtte juhtorganite vastutuse küsimused.

Mulle on oluline

Maksejõuetuse ja tsiviilõiguse ekspert. Kaks kõrgharidust ja doktorikraad pankrotiõiguses teevad mind üheks tippasjatundjaks maksejõuetuse ja laiemalt tsiviilõiguse valdkonnas. See võimaldab näha suurt pilti, mõelda kastist välja ja leida lahendusi ka keerulistes ebastandardsetes olukordades.

Saksa õigusaktide tundmine. Lisaks Eesti õigusele tunnen ka Saksa pankrotiõigust ja orienteerun ka teistes Saksa õiguse valdkondades, olles oma doktoritöös analüüsinud võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõtet Eesti ja Saksa pankrotiõiguse näitel. Saksa õigusaktide ja kohtupraktika tundmine on väga oluline, sest Eesti kohtud uurivad sageli Saksa kohtupraktikat seoses Eesti sätete tõlgendamisega.

Õigusaktide täiustamine. Justiitsministeeriumi poolt läbi viidud maksejõuetusrevisjoni raames koostasin õigusliku analüüsi pankrotiseaduse kitsaskohtade kohta seoses järgmiste teemadega: pankrotiavalduse esitamine, pankrotimenetluse raugemine, pankroti välja kuulutamine ja tagajärjed, pankrotivara moodustamine, pankrotivara valitsemine. Selles analüüsis tegin konkreetseid ettepanekuid Eesti pankrotiseaduse parandamiseks, mis minu hinnangul aitaksid lahendada praktikas esinevaid probleeme. Paljud analüüsis välja toodud parandusettepanekud on jõudnud pankrotiseaduse muutmise eelnõusse. Nimetatud õiguslik analüüs on kättesaadav siin.

Uue põlvkonna harimine. Olen Tartu Ülikoolis läbi viinud tsiviilkohtumenetluse (TsMS) seminare ja praegu panustan pankrotiseaduse kommentaari kirjutamisse. Pean sellist panustamist väga oluliseks, sest 50 okupatsiooniaasta tõttu on Eesti õigustraditsioonis 50-aastane õiguskirjanduse ja õiguspraktika auk. Samas järeltuleva põlve ja tugeva õigusriigi seisukohast on kvaliteetse õiguskirjanduse olemasolu hädavajalik.

Akadeemiline taust

  • Berliini Humboldti Ülikool (doktorikraad õigusteaduses)
  • Berliini Humboldti Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Noorte Advokaatide Ühing
  • Eesti Väitlusselts