Advokaadibürool Sorainen koostöös Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega (RAKE) valmis sotsiaalse taristu tasu õigusraamistiku kujundamist käsitlev uuring, mille tellis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

Lasteaiakohtade loomine ohus

Kiirelt kasvava elanikkonnaga kohalikud omavalitsused (KOV), eelkõige Tallinn ja selle lähivallad, on ettevaatlikud uute detailplaneeringute algatamisel, sest neil napib raha sotsiaalse taristu – lasteaedade, koolide ja avalike alade – arendamiseks, mis on seaduse järgi nende kohustus. See seab detailplaneeringust ja ehitamisest huvitatud kinnisvaraarendajad sundseisu – kas maksta n-ö vabatahtlikult KOVile sotsiaalse taristu arendamiseks tasu või ehitada taristu välja ja anda see KOVile üle. Kehtiva korra järgi on jäme ots KOVide käes, kuid praktikas tuleb tõdeda, et ka sotsiaalse taristu eest makstav tasu ei kata KOVide tegelikke kulutusi ning ei suuda pidada sammu kasvava elanikkonna vajadustega.

Õigusselgus puudub

Planeerimisseadus näeb ette teatud võimalused jätta detailplaneering algatamata ning reaalsuses sageli nii juhtubki. Kui arendaja tasu ei maksa, siis detailplaneeringut ei algatata. Arendajal palju valikuid ei ole ning kuna iga KOV toimetab oma äranägemise järgi, on kõige suurem probleem läbipaistvuse puudumine. Summad, ajakava, kas, kes, kui palju ja millal  maksma peab, selgub läbirääkimiste käigus. Reegleid pole, õigusraamistikku pole, summad pole sageli ette teada. Mõni arendaja peab maksma, mõni ei pea. Ettevõtjad on pöördunud ka õiguskantsleri poole ja vaielnud KOVidega kohtutes. Tänane ebaselge õigusraamistik loob soodsa pinnase ka korruptsiooniohuks – sellele on tähelepanu juhtinud ka Riigikontroll. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium soovib sotsiaalse taristuga seotud rahastuse ja kokkulepetega seonduvat korrastada ja reguleerida

Üks võimalik lahendus – uus kohalik maks

Uuring annab tõenduspõhised alusteadmised KOVi ning kinnisvaraarendajate õiguste ja kohustuste reguleerimiseks sotsiaalse taristu rajamiseks, samuti ettepanekud sotsiaalse taristu tasu või väljaehitamiskohustuse reguleerimiseks. Alustada tuleb õigusraamistiku korrastamisest – muuta planeerimisseadust.  Üks võimalus KOVi tulubaasi tõstmiseks on kinnisvaraarendajatele uue kohaliku maksu kehtestamine (sotsiaalse taristu maks). Uue maksu puhul tuleb teadvustada selle mõju kohalikele elanike, sh nt läbi kinnisvarahindade tõusu.

Analüüsi alus

Analüüsi koostamiseks intervjueeriti Keila, Kiili, Lääne-Harju, Saaremaa, Saku, Viimsi, Saue ja Tartu ning Tallinna ja Tartu kohalikke omavalitsusi. Samuti uuriti elamuehitusega tegelevate kinnisvara arendajate arvamust. Võrdlusriikide õiguse ja praktika analüüsis käsitleti Soome, Leedu, Hollandi ja Hispaania õigust. Analüüsi on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel koostanud advokaadibüroo Sorainen koostöös Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega.

Sorainenist tegelesid analüüsi koostamisega advokaadid Sandra Mikli ja Britta Retel ning jurist Liisa Kähr.

Tutvu analüüsiga