Minust

Meie kinnisvara- ja ehitusvaldkonna töörühma juristina toetan kolleege erinevate kinnisvara- ja ehitusalaste dokumentide ettevalmistamisel ning juriidiliste analüüside koostamisel. Samuti toetan kolleege avaliku sektori projektides ning suhetes riigiga.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Laialdased teadmised. Lisaks õigusteadusele on mul teadmised maksukorraldusest ning Euroopa Liidu institutsioonidest ja EL õiguse rakendamisest. Samuti olen läbinud Sorainen Student Academy programmi.

Avaliku sektori kogemus. Minu jaoks on olulised inimkeskne õigusloome ja isikute põhiõiguste kaitsmine. Riigikantselei avaliku sektori innovatsiooniprogrammis õppisin lähemalt, kuidas muuta avalikke teenuseid (sh õigusloomet) kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks. Programmist saadud teenusedisaini kogemusi kasutasin õigusloomes. Mul on varasem töökogemus Maaeluministeeriumis eelkõige EL riigiabi õiguse ja erinevate toetuste rakendamisel. Olen osalenud mitmete valdkondlike seaduste ning rakendusaktide väljatöötamisel.

EL riigiabi õiguse ekspert. Olen nõustanud erinevaid ametiasutusi EL riigiabi õiguse rakendamisel, eelkõige toetuse andmisega seonduvalt.  Olen esindanud Eestit Euroopa Komisjoni riigiabi töögruppides valdkondlike õigusaktide väljatöötamisel. Koostöös Rahandusministeeriumiga olen viinud läbi riigiabi koolitusi erinevatele asutustele. Ka olen TAIEXi (Technical Assistance and Information Exchange) EL riigiabi eksperdina andnud loenguid Horvaatiale aitamaks neil üle võtta riigiabi teemad EL-ga liitumisel. Samuti osalen Soraineni poolt nõustatavates riigiabikaasustes.

 

Akadeemiline taust

-Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)

-Tartu Ülikool (magistrikraad Euroopa õpingutes)

-Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

-Sisekaitseakadeemia (rakenduskõrgharidus maksekorralduses)

 

Olen liige

-Naiskodukaitse