Vaidlus on tänaseks läbinud kolm kohtuastet ning otsus on lõplik (Riigikohtu lahend jõustus eile).

2018. aastal alguse saanud vaidluses esitasid hagejad Saaremaa Laevakompanii (SLK) vastu nõudeid kompromissilepingu üksikute punktide tagasivõtmiseks, väites, et need kahjustavad SLK võlausaldajate huve. Kohus leidis, et kompromissilepingu üksikuid alapunkte pole võimalik tühistada eraldiseisvalt teistest kompromissilepingu alapunktidest ja esitatud nõuded on alusetud. See tähendab, et SLK-l on vara rohkem kui kohustusi ja ettevõte pole pankrotis. Pankrotimenetluse lõpetamine annab SLK-le võimaluse jätkata majandustegevust ja osaleda saartevahelise reisijateveo korraldamiseks välja kuulutatud riigihankes.  

Saaremaa Laevakompaniid kohtus esindanud advokaadi Mari Agarmaa hinnangul on lisaks kohtulahendi suurele majanduslikule mõjule ca 60 miljoni euro näol tegemist olulise kohtupretsedendiga kuivõrd kehtiv pankrotiseadus tehingu osalist tagasivõitmist ei reguleeri. Kohtulahend annab selleks juhised, luues pankrotimenetluses võlausaldajate ja võlgniku huvide vahel tasakaalu olukorras, kus võlausaldaja soovib vaidlustada sõlmitud kompromissilepingu üksikut alapunkti selliselt, et tema poolt tehtud sooritused tuleks talle tagastada, kuid samal ajal talle tehtud sooritused jääksid kehtima. Lisaks mõjutab kohtulahend pooleliolevat kriminaalmenetlust seoses maksejõuetuse põhjustamisega. Ei ole võimalik kedagi kriminaalkorras karistada maksejõuetuse põhjustamise eest olukorras, kus maksejõuetus on ära langenud ja pankrotimenetlus lõpeb.

Saaremaa Laevakompaniid esindasid kõikides kohtuastmetes kogu vaidluse vältel meie partner Carri Ginter, maksejõuetusõiguse ja saneerimise valdkonna juht Mari Agarmaa, vandeadvokaat Piret Schasmin ja advokaat Liisa-Maria Puur.