Mēs sniedzām juridisko palīdzību pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecības uzņēmumam civillietā fiziskas personas prasībā pret uzņēmumu par morālā kaitējuma atlīdzināšanu 25 000 EUR apmērā. Ar Senāta rīcības sēdes lēmumu atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar fiziskās personas kasācijas sūdzību, tāpēc apgabaltiesas spriedums ir stājies spēkā, pilnībā noraidot fiziskās personas prasību pret uzņēmumu.

Lietas apstākļi

Fiziskā persona iegādājusies uzņēmuma veikalā gaļas produktu, kuram vēlāk esot konstatējusi bojāšanās pazīmes. Persona par to sūdzējās Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Pēc PVD pārbaudes veikalā konstatētas ar preču kvalitāti nesaistītas neatbilstības preču marķējumā. Pamatojoties uz PVD lēmumu, fiziskā persona vērsās tiesā un lūdza piedzīt kompensāciju par morālo kaitējumu 25 000 EUR apmērā.

Apgabaltiesas secinājumi

Pirmās instances tiesa apmierināja prasību daļā, nosakot morālā kaitējuma kompensāciju 100 EUR apmērā, par ko uzņēmums iesniedza apelācijas sūdzību.

Apgabaltiesa nosprieda prasību noraidīt pilnībā, nekonstatējot priekšnoteikumus morālās kompensācijas prasījumam. Tiesa atzina, ka marķējuma neatbilstība pati par sevi vēl nerada tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzību. Tiesa arī atzina, ka ir ticami, ka nekvalitatīva pārtikas produkta iegādes fakts patērētājam var radīt vilšanos, neapmierinātību, sarūgtinājumu, dusmas vai citas negatīvas emocijas, tomēr tās ir jānošķir no garīgām ciešanām, kas nodara kaitējumu. Tiesa uzskata, ka lietā nav arī nodibināts cēloniskais sakars starp uzņēmuma neatbilstību preču marķējumā, ko konstatēja PVD, un apstākļiem, ar kuriem prasītājs pamatojis tam nodarīto morālo kaitējumu.

Prasītājs par apelācijas instances tiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību. Tomēr senatoru kolēģija nolēma atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību. Tādējādi apgabaltiesas spriedums ir stājies spēkā.

Mūsu komanda

Klientu lietā pārstāv partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš. Vērtīgu ieguldījumu un atbalstu sniedza arī zvērināta advokāta palīdze Krista Niklase, jurists Artūrs Kazāks un jurista palīdze Sabīne Stirniņa.

Šeit iespējams izlasīt par lietas sākotnējo virzību.