Nõustasime Kliimaministeeriumit tuumaenergia võimaliku kasutuselevõtu osas Eestis, kus analüüsisime vajalikku õigusraamistikku ja viisime läbi inimressursi uuringu koostöös Tartu Ülikooliga. Aruande tulemused ja ettepanekud on vajalik sisend riikliku tuumaseaduse väljatöötamiseks ning tuumaenergiaprogrammi arendamisel rolli mängivate põhiorganisatsioonide üldiste inimressursivajaduste kaardistamiseks.

Kliimaministeeriumi poolt 2021. aastal käivitatud tuumaenergia töörühm analüüsis kokku 19 eri valdkonna küsimusi, järgides rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) koostatud juhendit „Teekaart riikliku tuumaenergia taristu arendamiseks“. Eesti valmisoleku väljaselgitamise jaoks tuumaenergia kasutuselevõtu eel uuriti muuhulgas tuuma- ja kiirgusohutust, keskkonnakaitset, potentsiaalseid asukohti, õiguslikku raamistikku, hädaolukordadeks valmisolekut ja radioaktiivsete jäätmete käitlust.

IAEA hinnangul saab Eesti tuumaprogrammiga jätkata

IAEA eksperdid tutvusid 23.-30. oktoobril Eesti tuumaenergia töörühma analüüside tulemustega, et hinnata Eesti esialgset valmisolekut tuumaenergia kasutamiseks. Tervikliku aruande tuumajaama rajamise võimalusest esitab töörühm käesoleva aasta lõpuks.

„Eesti on piisava põhjalikkusega läbi mõelnud kõik tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevad aspektid, et toetada riigi üleminekut kliimasõbralikule energiatootmisele,“ ütles IAEA tuumainfrastruktuuri arendamise osakonna operatiivjuht ja missiooni juht Eric Mathet.

Heade praktikatena toodi välja välisekspertide kaasamine analüüsiprotsessi. Samuti kiideti riigi inimressursi arengut toetavat strateegiat, mis on suunatud tuumaenergiaprogrammi lühi- ja pikaajalise edu tagamisele ning kaheastmelist lähenemist tuumaregulaatori personali värbamisel, kus osa regulaatori vajaminevast ekspertiisist ostetakse algusaastatel sisse välisriikidest. „Regulaatori loomine võimaldab Eestisse tekitada kompetentsikeskuse, kes aitab edendada tuumaenergeetikaalaseid teadmisi ning on sisuline partner järgnevate vajalike menetluste läbiviimisel,“ lisab meie advokaat Sandra Mikli.

Riigikogu teeb otsuse tuumaenergia kasutuselevõtu  osas 2024. aastal

Kliimaministeeriumi asekantsler Anti Tooming   ütles, et ta tervitab töörühma järeldusi, mis lisatakse töörühma lõpparuandesse. „Hinnang andis meile kindlustunde, et oleme tuumaenergiaga seotud kaalutlustega õigel teel, ja saime väärtuslikke teadmisi järgmise etapi järeltegevusteks, kui Eesti otsustab tuumaenergia teekonda alustada.“  Küll aga nõuavad tuumaenergiaprogrammi järgmised etapid suuri investeeringuid, mistõttu tuleks langetada otsus hiljemalt aasta teiseks kvartaliks.

Tuumaenergiale üleminek on üks võimalikest lahendustest kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamiseks ja kliimaneutraalsuseni jõudmiseks. Seda toetavad 22 riiki, kes allkirjastasid Dubai kliimakonverentsil deklaratsiooni, mille eesmärk on kolmekordistada tuumaenergia tootmisvõimsust 2050. aastaks. Lõpliku otsuse Eestisse tuumajaama rajamise kohta teeb riigikogu.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Meie meeskonna koostatud aruanne aitab kaasa tuumaenergia töörühma juhitavale põhjalikule uuringule, toetades Eesti valitsust teadliku otsuse tegemisel riikliku tuumaenergia programmiga alustamiseks. Meie kliendimeeskonda juhtis advokaat Sandra Mikli, keda abistas jurist Liisa Kähr.