Esindasime klienti kohtupraktikat kujundavas vaidluses, mille peamiseks küsimuseks oli, kas kinnisasja ostjal on õigus tugineda kinnistusraamatu andmetele ehk ühishüpoteegi kandele ning millised õigused ja kohustused kaasnevad ühishüpoteegiga koormatud kinnistute omanikele.

Solidaarne vastutus

Vaidlus sai alguse, kui ühishüpoteegiga koormatud kinnistu omanik nõudis regressi korras hüvitist teiselt ühishüpoteegiga koormatud kinnistu omanikult. Kuigi hüpoteeginõude rahuldamise eest oleks pidanud solidaarselt koos meie kliendiga vastutama teise kinnistu omanik (kostja), oli hüpoteegipidaja nõue rahuldatud vaid meie kliendi kinnistu arvelt. Teise kinnistu omanik leidis aga, et lähtudes hea usu põhimõttest tuleks jätta meie kliendi hagi rahuldamata.

Hooletu käitumine kohtulikku kaitset ei vääri

Harju Maakohus vastaspoole käsitlusega ei nõustunud ja mõistis meie kliendi kasuks teiselt kinnistu omanikult välja rahalise hüvitise, mis kompenseerib kliendile hüpoteegipidajale enam makstud osa ja jaotab ühishüpoteegiga koormatud kinnistute omanike vahel hüpoteegipidaja nõude võrdselt. Lisaks selgitas kohus ühishüpoteegiga koormatud kinnistute omanike õiguseid ja kohustusi ning leidis, et hea usu põhimõte ei kohaldu ja vabasta kostjat ühishüpoteegist tulenevatest kohustusest. Samuti leidis kohus, et teise kinnistu omaniku enda hooletu käitumine ei vääri kohtulikku kaitset. Veel tõi kohus välja, et teisel kinnistu omanikul on võimalik omakorda nõuda meie kliendi kasuks välja mõistetud rahalise hüvitise maksmist isikult, kelle kohustust kostja enda kinnisasjaga tagas.

Tegemist on kohtupraktikat kujundava vaidlusega, mis kinnitab, et kinnisasja ostjal peab säilima õigus kinnistusraamatu andmetele (ühishüpoteegi kandele) tugineda. Samuti kinnitab kohtulahend, et hüpoteegipidaja nõude täitmine ühe kinnisasja omaniku poolt ei vabasta teist kinnisasja omanikku tema vastutusest hüpoteegipidaja nõuet täitnud kinnisasja omaniku ees.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustame klienti kõigis vaidlusega seotud õigusküsimustes, seejuures esindasime klienti Harju Maakohtus ning jätkame kliendi esindamist Ringkonnakohtus.

Klienti esindavad maksejõuetuse valdkonna juht Mari Agarmaa ja advokaat Elina Mizerova.