Nõustame rahvusvahelist energiaettevõtet Respect Energy Holding’it hoonestusloa taotlemisel Tuulispea Offshore projektile, mille eesmärk on rajada avamere tuulepark Saarema ranniku lähistele majandusvööndisse. Koguvõimsusega kuni 820 MW arendus on planeeritud käivituma 2032. aastal ning hakkab eeldatavasti tootma 3,75 TWh (teravatt-tundi) taastuvenergiat aastas. Lisaks tuulepargile hõlmab Tuulispea Offshore innovaatilist ujuvvundamendi pilootprojekti, mille tehnoloogia võimaldab toota tuuleenergiast kohapeal vesinikku või ammoniaaki.

Panus keskkonnasäästlikku projekti

„Projekti teeb eriliseks arendaja märkimisväärne investeering teadus- ja arendustegevusse. Koostöös kohalike ettevõtjate ja TalTechiga luuakse uudne ujuv tuulikulahendus, mis on keskkonnale vähem koormav, sest ei häiri merepõhja looduskeskkonda. Kuna tuulepark hakkab asuma Saaremaa läänerannikust kaugel, siis ei avalda see negatiivset mõju saare elanikele ega rannikule. Saaremaalastel on rajatisest palju võita, sest tuulepark hakkab kasutama kohalike elanike, sadamate ja teiste ettevõtjate teenuseid. Meie jaoks on olnud põnev aidata kliendil kaasa mõelda, kuidas lahendada uudse ujuva tuulepargi rajamisega seotud juriidilisi küsimusi,“ kommenteerib innovaatilist projekti meie kinnisvara- , ehitus- ja planeerimisõiguse ekspert Sandra Mikli.

Tuulispea Offshore projekt suurendab taastuvenergia osakaalu kohalike energialiikide hulgas ning aitab seeläbi tõsta Eesti energiajulgeolekut ja keskkonnasäästlikkust. Projekti koostööpartneriteks on rahvusvaheline avamere projektide arendamisega tegelev ettevõte BaltiConnect ning Eesti partneritest LTH-Baas, Tallinna Sadam ja TalTech.

Jätkusuutlik arendus

Tuulispea Offshore projekti raames pööratakse erilist tähelepanu projekti jätkusuutlikkuse tagamisele, pannes rõhku keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisstandarditele (ESG). Lisaks sellele püütakse saavutada võimalikult suur jäätmetekke vähendamine, materjalide taaskasutamine ja ringlussevõtt kogu projekti elutsükli jooksul. Konsulteeritakse ka kohalike teadus- ja arendusasutustega, et muuta projekt mere ökosüsteemi seisukohast võimalikult positiivseks. Projektile eelnevad keskkonnauuringud ja seireprogramm, mis võimaldavad tuvastada innovatsioonialale omased eripärad ning sealsed keskkonnatingimused. Projekti meeskonna eesmärk on kõigi ala eripäradega arvestamine, et seeläbi luua tuulepark, millel on minimaalne negatiivne keskkonnamõju. Tuulispea Offshore projekt on täielikult kooskõlas Eesti valitsuse poolt mais 2022. aastal vastu võetud Eesti mereala planeeringus esitatud eesmärkidega ja Eesti mereala pikaajalise visiooniga.

Ujuvad tuulegeneraatorid ehk tuuleenergiatööstuse tulevik

Respect Energy Holding on Varssavis asuv rahvusvaheline ettevõte, mis tegeleb taastuvenergia projektidega 24 erinevas riigis üle maailma ning hangib oma energia koostöös rohkem kui 600 elektrienergia tootjalt. Samuti investeerib Respect Energy Holding taastuvenergia infrastruktuuri, sealhulgas maailma suurimasse avamere tuuleparki Austraalia ranniku lähedal ning tuule- ja päikeseenergiaparkidesse Poolas.

„Tänu oma ainulaadsele tehnoloogiale määratlevad ujuvad tuulegeneraatorid lähiaastatel avamere tuuleenergiatööstuse tuleviku. Pärast seda, kui teatasime oma plaanist investeerida maailma suurimasse avamere tuuleparki Austraalias, on Respect Energy Holdingul hea meel tutvustada järjekordset suurprojekti avamerel. Oleme juba saanud esialgsed liitumistingimused ja sõlminud koostöölepingud Eesti partneritega, võimaldades meil luua tugeva kohaliku tarneahela,“ rõhutab Respect Energy Holdingu juhatuse esimees Sebastian Jabłoński.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustame klienti ehitus-, planeerimis-, keskkonna- ja äriõiguse küsimustes ning hoonestusloa menetlust puudutavates õigusküsimustes. Kliendimeeskonda juhib advokaat Sandra Mikli, keda toetavad partner Paul Künnap ja advokaat Elina Mizerova.