Esindasime edukalt Eesti strateegilise disaini agentuuri Identity MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu riigihanke „Lääne-Virumaa külalis-, elu- ja ettevõtluskeskkonna integreeritud kohaturundusstrateegia välja töötamine“ tulemuse vaidlustamisel.

Õiguspärane hinnang

Vaidluse põhiküsimuseks olid kliendi pakkumusele antud punktid. Kuigi loovtöö kvaliteedi hindamine on juba oma olemuselt teatud määral subjektiivne, tuleb siiski lähtuda riigihanke alusdokumentides ettenähtud kriteeriumitest ja otsust põhjendada.

Vaidlustuskomisjon nõustus, et antud juhul ei olnud hankija pakkumust hinnates etteantud kriteeriumitest lähtunud. Nimelt ei olnud hankija õiguspäraselt hinnanud kliendi pakkumust visiooni osas. Samuti leidis komisjon, et hankija esitatud põhjendusi ning hindamismetoodika kirjeldust arvestades ei ole hankija põhjendanud kliendi pakkumusele antud punktide hulka kooskõlas hindamiskriteeriumite ja teiste riigihanke alusdokumentidega. Seeläbi leidis vaidlustuskomisjon, et hankija otsus ei ole kontrollitav ning tühistas seetõttu ka hankija otsuse kolmanda isiku pakkumuse edukaks tunnistamise osas.

Tuntud tegija

Identity on strateegilise disaini agentuur, mis ühendab omavahel unikaalses võtmes strateegilise planeerimise, brändiloome, teenusedisaini ja graafilise disaini lahendused toimivaks, konkurentsieeliseid jõuliselt esiletoovaks, terviklikuks koosluseks. Meeskonnal on enam kui 25 aastat kogemust ning ettevõte on loonud üle 200 brändikontseptsiooni, sh hästi tuntud nimed nagu Nortal, Bauhof, IIZI, Levira, Cinamon, Arigato, Bosse, Sparta, Thermory, Solaris, Capital Mill, Retro FM, Lyon, Arcwood jpt.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime Identityt kõigis riigihanke tulemuse vaidlustamisega seotud õigusküsimustes ning esindasime klienti ka vaidluses Riigihangete vaidlustuskomisjoni (VaKo) ees.

Klienti esindasid vaidlustuskomisjonis advokaadid Gerli Helene Gritsenko ja Mario Sõrm.