Esindame juriidilisest isikust klienti Euroopa Inimõiguste Kohtus vaidluses Eesti Vabariigiga. Kaebaja leiab, et rikutud on Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6 sätestatud õigust kohtumenetlusele mõistliku aja jooksul ning konventsiooni protokolli nr 1 artikliga 1 ette nähtud õigust õiglasele ja kohesele hüvitisele.

Õiglase hüvitise nõue

Klient oli alates 2004. aastast taotlenud õiglast hüvitist maa eest, mille linnavalitsus sundvõõrandas. 2019. aastaks polnud ta hüvitist veel saanud. Menetlus oli kestnud 15 aastat, mis on sundvõõrandamise puhul selgelt liiga pikk, kuna tavaliselt kestavad sarnased menetlused 2–3 aastat, ning pakutud hüvitist ei saanud pidada õiglaseks, kuna hüvitise suuruse määras sundvõõrandajast linnavalitsus ühepoolselt ja ebaõiglast hüvitist ei saanud Eesti kohtutes vaidlustada.

Meie klient ei saanud äravõetud vara eest kohest ja õiglast hüvitist, kuna haldusorganil (linnavalitsusel) oli võimalik menetlusega venitada ja klienti kurnata. Linnavalitsus menetles aeglaselt ja pakkus järjekindlalt odavaimat hinda, mis oli küll linnavalitsusele sobiv ja kasulik, kuid jättis kliendile vaid võimaluse järjestikusi korraldusi kohtus vaidlustada. Eesti menetlusõiguse järgi pole riiklikul kohtul võimalik kontrollida, kas haldusorgani pakutav hüvitis on ka tegelikult õiglane.

Erandlik juhtum

Eesti kohtud tühistasid viies eri menetluses viis järjestikust hüvitise määramise korraldust ning nõudsid linnavalitsuselt õiglase hüvitise määramist. Kuuenda korraldusega jäeti viienda korralduse hüvitis muutmata. Ka kuues korraldus vaidlustati, kuid sedapuhku leidis kohus, et määratud hüvitis on õiglane. Niisiis olid Eesti kohtute otsused ebajärjekindlad ja vastuolulised.

Juhtum on erakordne, kuna üldjuhul Euroopa Inimõiguste Kohus Eesti Vabariigi vastu esitatud kaebusi menetlusse ei võta. Meie meeskond esitas kliendi nimel Eesti Vabariigi vastu kaebuse 2019. aasta teises pooles ja Euroopa Inimõiguste Kohus võttis selle menetlusse. Praeguseks on menetlusosalised esitanud oma seisukohad, otsust pole Euroopa Inimõiguste Kohus veel teinud.

Meie kliendimeeskond

Meie töörühma juhib partner Allar Jõks, keda toetavad vandeadvokaat Triin Toom ning juristid Heidi Rand ja Hanna-Elise Rähni.