Nõustame Keskkonnaministeeriumit tuumaenergia kasutuselevõtu võimalikkuse osas Eestis. Meie analüüs keskendub Eesti tuumaenergiaprogrammi väljatöötamise võtmeorganisatsioonide inimressursivajadustele.

Teadlik otsus edasiliikumiseks

2022. aasta sügisel käivitas Keskkonnaministeerium spetsiaalse töörühma, mille ülesandeks on analüüsida tuumaenergia kasutuselevõtu võimalikkust Eestis, analüüsides kõiki ÜRO Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) poolt ette nähtud tuumaenergia kasutuselevõtu aspekte. Töörühma töö põhjal tehakse ametlik põhimõtteline otsus tuumaenergia kasutamise kohta Eestis 2023. aasta lõpuks.

Tuginedes suures osas meie ainulaadsele kogemusele tuumaenergiaga, kaasati meid projekti, et töötada välja parim edasiliikumise strateegia ning analüüsida vajalikku õigusraamistikku, sealhulgas olemasolevate valitsusasutuste ülesandeid ja ressursse, seeläbi kaardistades tuumavaldkonna järelevalvenõukogu loomiseks vajalikud, kuid hetkel puudulikud oskused. Läbiviidavat analüüsi piirab IAEA õiguslik raamistik, mille Eesti peab oma õigusesse üle võtma (kui otsustatakse tuumajaama rajamise kasuks).

Teedrajav projekt

Tegemist on riiklikku tähtsusega projektiga, kuivõrd koos välisekspertide abiga loome me aluse tuumaenergeetika arengule Eestis. Projekt on äärmiselt keeruline, kuna hetkel puudub Eestis igasugune tuumaenergiat puudutav seadusandlus.

Samuti on märkimisväärne, et süsiniku vähendamise eesmärkide saavutamiseks peab riigi energiaportfell hõlmama hallatavat süsinikuvaba energiavormi, mis ei vaja subsideerimist. Mägijõgede puudumise tõttu saab Eestis selleks energiaks olla vaid tuumaenergia.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Projekti raames korraldasime muuhulgas Ian Granti ja Helen Cooki, ülemaailmselt tunnustatud tuumaohutuse ja -regulatsiooni liidrite visiidi Eestisse, et viia läbi Eesti Tuumaohutuse Komisjoni loomise analüüs. Tuginedes välisekspertide arusaamadele, uurime praegu Eestis olemasolevaid õigusakte vajalike regulatsioonide osas. Kui need puuduvad, analüüsime, kuidas vajalikke muudatusi rakendada.

Tervikuna annab meie meeskonna koostatud aruanne hinnangu riikliku tuumaprogrammi väljatöötamisel rolli mängivate võtmeorganisatsioonide üldisele inimressursivajadusele, uurib riigi tööjõu eeldatavat oskuste olemasolu ning pakub välja strateegiaid tuvastatud oskuste puudujääkide kõrvaldamiseks. Aruanne aitab kaasa tuumaenergia töörühma (NEPIO) juhitavale põhjalikule uuringule, toetades Eesti valitsust teadliku otsuse tegemisel riikliku tuumaenergia programmiga alustamiseks.

Meie klienditiimi juhib advokaat Sandra Mikli.