Esindasime edukalt äriühingut vaidluses, kus küsimuseks oli kliendi garantiilepingu täitmise kohustus. Garantiikirjast tulenev nõue esitati kliendi vastu vahetult pärast ühingu osa sundvõõrandamist.

Tunnistajate ütluste olulisus tõendina

Vaidlus tekkis siis, kui ühingu endise ainuosaniku tuttav nõudis kliendilt garantiikohustuse täitmist. Garantii oli väidetavalt antud endise ainuosaniku ja hageja vahelise laenulepingu tagatiseks.

Garantiikirjale vastuväidete tõendamiseks tuli üle kuulata tunnistajad. Äriühingu endise ainuosaniku ja endise juhatuse liikme tunnistustest tulid ilmsiks vastuolud garantiikirja allkirjastamise ja laenu väidetavalt osalise tagasimaksmise osas. Samuti ei suutnud hageja tõendada, et garantiikirja allkirjastamise hetkel oleks endisel juhatuse liikmel ühingu esindusõigus säilinud. Nõudekirja garantiinõude täitmiseks ei esitatud kunagi ka uuele äriühingu juhatuse liikmele. Kuna endisel juhatuse liikmel garantiikirja andmisel esindusõigust polnud, tunnistas ringkonnakohus garantiikirja tühiseks ning nõue jäi rahuldamata.

Garantii realiseerimine ei tohi olla vastuolus hea usu põhimõttega

Samuti leidis ringkonnakohus, et hagi rahuldamine oleks olnud vastuolus hea usu põhimõttega. Kohtupraktika kohaselt hõlmab õiguste kuritarvitamine juhtumeid, kus garantiikirjaga tagatud põhinõue selgelt puudub. Käesolev vaidlus on näide õiguste kuritarvitamisest, kus hageja käitumine on vastuoluline ja eesmärgiga kostja õigusi kahjustada. Vaidlus Riigikohtu menetlusse ei jõudnud ja seega on Tartu Ringkonnakohtu lahend lõplik.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Klienti esindasid kõikides kohtuastmetes ja kogu vaidluse vältel meie partner Carri Ginter, maksejõuetusõiguse ja saneerimise valdkonna juht Mari Agarmaa ja advokaat Liisa-Maria Puur.