Aprilli lõpus andis Euroopa Komisjon välja juhised ohtlike ravimite ohutuks käitlemiseks töökohal. Juhised ei ole siduvad, aga annavad praktilisi nõuandeid ja suunised, kuidas ohtlike ravimite käitlemisega kaasnevaid riske vähendada või ära hoida.

Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon koos erinevate huvigruppidega on pikka aega arutanud ja analüüsinud, kuidas tagada nende töötajate ohutust, kes puutuvad oma tööülesannete tõttu kokku ohtlike ravimitega. Nii saigi aastateks 2021–2027 väljatöötatud Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku kohaselt Euroopa Komisjon endale ülesandeks asjakohaste suuniste väljatöötamise ning nii sündisidki äsja avalikustatud juhised ohtlike ravimite ohutuks käitlemiseks töökohal.

Ohtlikud humaan- ja veterinaarravimid on need, mis sisaldavad selliseid ohtlikke aineid nagu kantserogeenid või mutageenid, aga ka ained, mis omavad kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Taoliseid ravimeid kasutatakse mitmesuguste raskete haiguste raviks. Selle kasu kõrval, mida need ravimid toovad patsientidele, võivad nad põhjustada soovimatuid tagajärgi teistele inimestele, eelkõige nendega kokkupuutuvatele töötajatele, kelleks võivad olla nii tervishoiutöötajad, proviisorid, ravimite tootmisega või laboratoorsete uuringutega tegelevad töötajad, aga ka ravimijäätmeid käitlevad töötajad.

Uued juhised pakuvad praktilisi näiteid selle kohta, kuidas vähendada töötajate kokkupuudet ohtlike ravimitega kõigis ravimite elutsükli etappides alates tootmisest, transpordist ja ladustamisest kuni patsientidele manustamise ja lõpuks ka jäätmetena käitlemiseni.

Juhend sisaldab nõuandeid ja parimaid praktikaid ning kasulikke tööriistu, mis on esitatud lihtsal ja lugejasõbralikul viisil. Juhend on inglisekeelne ja kättesaadav Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse veebilehelt.

 

Loe lisaks, kas ja millal on lubatud töötajaid jälgivate seadmete kasutamine töösuhetes

Töötajaid jälgivate seadmete kasutamine töösuhetes

Lisainfo: Lise-Lotte Lääne

Loe lisaks ka artiklit 2023. aasta alguses jõustunud tööohutuse ja töötervishoiu seaduse muudatustest, millega uuendati töötervishoiuteenuse korraldust

Uus terviklikum töötervishoiuteenus

Lisainfo: Pirkko-Liis Harkmaa

Ning artiklit 2023. aasta algusest jõustunud määruse muudatustest, millega lisati kutsehaiguste loetellu posttraumaatiline stressihäire ja  muud haigused, mida põhjustavad töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid

Kutsehaiguste loetellu kuuluvad nüüd ka vaimse tervise probleemid

Lisainfo: Jaanika Alevi