Jätkame Eesti ühe suurima kalatöötleja M.V.Wooli esindamist vaidluses põllumajandus- ja toiduametiga (PTA). Teedrajav vaidlus testib toiduohutuse reeglite toimimist Euroopa Liidu tasandil ning määrab kindlaks pädevuste jaotuse riiklike ametiasutuste ja Euroopa Liidu vahel. Vaidluse raames tegi nüüd oma otsuse Euroopa Kohus.

Kehtestatud nulltolerants

Vaidlus sai alguse 2019. aastal, kui jaemüügitasandil proovide võtmisel avastati meie kliendi toodetest teatud tüüpi bakter – Listeria monocytogenes (L.mon). PTA tegi meie kliendile ettekirjutuse, mis keelab müüa kalatooteid, milles on L.mon bakter. See tähendab, et sisuliselt kehtestas PTA nulltolerantsi.

Vaidlustasime ettekirjutuse kohtus, kuna EL-i seadus sätestab jaemüügitasandil toidus leiduva L.mon koguse täpsed piirid ja meie kliendi tooted ei ületanud neid piirnorme kunagi. Hiljem tegi PTA ettekirjutuse, milles käskis kliendil kogu oma tegevuse lõpetada. Vaidlustasime ka selle ettekirjutuse ja tagasime, et klient saaks vähemalt oma varud maha müüa, mis tehase sulgemise ajal laos seisid.

EL õiguse tõlgendamise küsimus

Vaidluse lahendamiseks on vaja mõista, kuidas selles küsimuses EL-i õigust tõlgendada, mistõttu pöördus Tallinna Halduskohus Euroopa Liidu Kohtu poole, küsides, kas kaupluses tohib kohaldada toidu suhtes nulltolerantsi kriteeriumi.

,,Euroopa Kohtu järeldus oli, et kui toit on tootja kontrolli alt väljas ehk kaupluses, siis nulltolerantsi kriteeriumi kohaldada ei tohi. Selles osas langeb M.V.Wooli seisukoht kokku Euroopa Kohtu omaga,” kommenteeris kohtuvaidluses M.V.Wooli esindav vandeadvokaat Allar Jõks Euroopa Kohtu otsust.

,,Euroopa Kohus selgitas ka, et juhul, kui toit vastab küll kehtestatud kriteeriumidele, aga tema ohtlikkuses on siiski alust kahelda, võib pädev asutus määruse number 178/2002 artikli 14 lõike 8 alusel keelata kauba turuleviimise või nõuda selle turult kõrvaldamist,” lisas Jõks.

,,Kohtu mõte oli selles, et kehtestatud nõuetele vastava toidu kõrvaldamist müügilt või turuleviimise keelamist saaks nõuda ainult siis, kui amet oleks kindlaks määranud toidu ohtlikkuse. Järgnevas halduskohtu menetluses tuleb nüüd ametil tõendada, et ta oli toidu ohtlikkuse kindlaks määranud. Vastasel juhul puudus ametil õigus nõuda toidu müügilt kõrvaldamist,” rääkis Jõks.

,,Euroopa Kohtu tõlgendus määruse 178/2002 artikkel 14 lõige 8 kohaldamise osas, kinnitab ka seda, et kui ameti arvates toit on ohtlik, siis võib ainult “piirata turuleviimist” või nõuda “turult kõrvaldamist”. Aga mitte mingil juhul tehaste sulgemist,” märkis Jõks.

Meie kliendimeeskond

M.V.WOOLi esindab kõigis vaidlusega seonduvates menetlustes meie töörühm, mida juhib partner Allar Jõks, keda toetavad advokaadid Elina Mizerova ja Liisa-Maria Puur ning jurist Heidi Rand.

Euroopa Kohtu otsus täismahus on kättesaadav siin.