Esindame mitmeid riigieelarvest või Euroopa Liidu vahenditest makstud toetuste saajad vaidluses Eesti riigiga, keda esindab vaidlustes Riigi Tugiteenuste Keskus.

Toetuste tagasi nõudmine

Viimastel aegadel on üheks kasvavaks haldusvaidluste trendiks saanud vaidlused rakendusüksuste finantskorrektsiooni otsuste üle. Inimkeeli tähendab see seda, et vaieldakse selle üle kas riik saab toetuse saajalt tagasi nõuda riigieelarvest või Euroopa Liidu vahenditest makstud toetusi.

Selliste tagasinõuete aluseks on tavaliselt riigihanke menetluses tehtud vead või hankelepingu õigusvastased muutmised. Enamasti tehakse selliseid tagasinõudeid kohalike omavalitsuste või kolmanda sektori toetuse saajate suhtes, kes võivad ka toetuse osalise tagasimaksmise tõttu sattuda suurtesse rahalistesse raskustesse. Tagasinõuded võivad ulatuda sadadesse tuhandetesse eurodesse.

Kliente saadab edu

Sorainen esindab käesoleval ajal mitmeid toetuse saajaid vaieldes rakendusüksuste juures ja kohtutes finantskorrektsiooni otsuste õiguspärasuse üle. Kuigi mitmed kohtumenetlused on hetkel pooleli, on meie kliendid saavutanud juba esimesi positiivseid tulemusi.

Näiteks aitasime Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsil vaidemenetluses veenda Riigi Tugiteenuste Keskust, et viimase tehtud finantskorrektsiooni otsus seonduvalt Kohtla-Järve ühishoone ehitamise riigihankega tuleks kehtetuks tunnistada. Sama rahastusmeetmega seotud Kiviõli ühishoone riigihanke tagasinõude puhul võttis Riigi Tugiteenuste Keskus kaebuse halduskohtumenetluses õigeks, mille tõttu lõppeb seegi vaidlus kliendile edukalt.

Samuti esindame Rakvere Linnavalitsust vaidluses Riigi Tugiteenuste keskusega seoses Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone ehitamise riigihankega seotud tagasinõude otsusega. Selles vaidluses rahuldas Tallinna Halduskohus Rakvere Linnavalitsuse esialgse õiguskaitse taotluse, mille alusel ei pea Rakvere tagasinõutavat summat enne kohtumenetluse lõppu riigile tasuma.

Lisaks esindame pooleliolevates kohtuvaidlustes teisigi kohalikke omavalitsusi toetuse tagasinõudmist puudutavate otsuste vaidlustamisel.

Meie kliendimeeskond

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi, Rakvere Linnavalitsust ja teisi kohalikke omavalitsusi esindavad vaidlustes vandeadvokaat Kadri Härginen ja advokaadid Gerli Helene Gritsenko, Mario Sõrm ja Teele Raja.