Meie riigihangete tiim nõustas ja esindas edukalt iseseisvat Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldurit Elering riigihanke vaidlustes Viru 330 kv alajaama ja Tartu 330/110 kv alajaama õhuliini rekonstrueerimiseks.

Balti riikide energiajulgeolek

Hetkel impordib Eesti kaks kolmandikku vajalikust elektrist, millest valdav osa on toodetud Venemaal. Et tagada pikaajaline varustuskindlus ja energiajulgeolek, on Eleringi eesmärgiks ühendada Balti riikide energiaturud tugevalt ülejäänud Euroopaga. See tähendab Eesti elektrisüsteemi lahti ühendamist Venemaa omast ning lõimimist Euroopa Liidu elektrisüsteemiga. Balti elektrivõrkude ühinemine mandri-Euroopa elektrivõrgu ning vastava sagedusalaga saab eeldatavasti lõplikuks 31. detsembril 2025, pärast mida kaob meie elektrisüsteemide senine ühendus Loode-Venemaa sagedusalaga.

Mõlemad Eleringi hanked puudutavad Eesti energiasüsteemi sünkroniseerimist Mandri-Euroopa süsteemiga. Projekt on Baltikumi-ülese tähtsusega, hõlmates kõiki Balti riike, ning seda kaas-rahastab Euroopa ühendamise rahastu (CEF).

Meie teenused

Nõustasime ja esindasime Eleringi edukalt kahes vaidlusmenetluses. Üks neist puudutas Eleringi otsust diskvalifitseerida pakkuja, kellel puudusid vajalikud kvalifikatsioonid. Teine vaidlus puudutas eduka pakkuja kõrvaldamist, kuna vaidlustaja esitaja arvates oli varasemalt Eleringiga riigihankelepingu sõlminud ja täitnud pakkujal ebaproportsionaalne eelis. Seega oli vaidlustaja seisukohal, et pakkumise võitjal oli hinnapakkumise tegemiseks rohkem informatsiooni.

Mõlemal juhul leidsid kohus ja riigihangete vaidlustuskomisjon, et Elering on toiminud õiguspäraselt. Elering oli ühe pakkuja jätnud kvalifitseerimata ning teise riigihanke võitnud pakkujal ei olnud ebaproportsionaalset eelist. Mõlemad võidud olid Eleringi jaoks olulised, et jätkata ehitustöid, tagamaks Eesti õigeaegse liitumise Mandri-Euroopa elektrivõrguga ning kogu sünkroniseerimisprojekti viivituste vältimiseks.

Meie klienditiim

Meie riigihangete ja vaidluste lahendamise spetsialistid nõustasid Eleringi mõlemas vaidluses. Meie klienditiimi juhtis advokaat Kadri Härginen, keda toetasid partner Carri Ginter ning advokaadid Mario Sõrm ja Gerli Gritsenko.