Esindasime edukalt võlausaldajat Kabimo võltsitud andmetel põhineva nõude vaidlustamisel pankrotimenetluses väärtusega 1,6 miljonit eurot.

Võltsitud andmed

Vaidlusaluse nõude näol oli tegemist pankrotivõlgniku seadusliku esindajaga seotud äriühingu nõudega. Nõude aluseks olevad dokumendid olid allkirjastatud mõlema äriühingu nimel pankrotivõlgniku seadusliku esindaja poolt. Kohtumenetluse käigus sai aga kinnitust, et pankrotimenetluses tunnustatud nõue põhines võltsitud andmetel.

Kuivõrd need asjaolud said võlausaldajatele teatavaks pärast võltsitud andmetel põhineva nõude tunnustamist pankrotimenetluses, oli võlausaldajal õigus nõuda kohtult nõude uuesti läbivaatamist.

Teedrajav kohtuotsus

Kohtumenetluses selgus, et vaidlustatud nõude aluseks olevad dokumendid olid allkirjastatud tagantjärgi ja nõude aluseks olevat laenu polnud tegelikkuses kunagi antud. Dokumentide allkirjastamine tagantjärgi tehti kindlaks kohtuliku ekspertiisiga.

Tegemist on õpikunäitega olukorrast, kus võltsitud andmetel põhinev nõue kukub kohtus kokku, kui võlausaldaja otsustab enda õiguste kaitseks välja astuda. Värske Harju Maakohu lahend annab sellise olukorra jaoks võlausaldajale juhised ja kindluse, et pankrotiseaduses sätestatud õiguskaitsevahendid (PankrS § 106) ka praktikas töötavad.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Esindasime klienti kõigis nõude vaidlustamisega seotud küsimustes.

Kabimo kliendimeeskonda kuulusid meie partner Carri Ginter ning advokaadid Mari Agarmaa ja Gerli Helene Gritsenko.