Esindasime edukalt pankrotis äriühingu pankrotihaldurit kahju hüvitamise nõudes äriühingu juhatuse liikme vastu. Selle tulemusel suurenes pankrotivara ligi 125 000 euro võrra.

Oluline võimalus pankrotivara suurendamiseks ja juhatuse liikme vastutusele võtmiseks

Esitasime pankrotihalduri nimel hagi äriühingu juhatuse liikme vastu, sest juhatuse liige oli pankroti äärel olles teinud paari kuu jooksul ligi 125 000 euro ulatuses makseid teisele endaga seotud äriühingule. Kohus tuvastas, et maksetel puudus õiguslik alus, kuivõrd pankrotis ühingu osanikel puudus kokkulepe vastavate maksete tegemiseks ja maksed polnud tehtud ka pankrotis äriühingu huvides.

Kohus selgitas juhatuse liikme hoolsuskohustust

Lahend on oluline, kuna kohus selgitas, kuidas sisustada juhatuse liikme hoolsuskohustust. Tuleb hinnata, et juhatuse liige ei oleks oma otsuse tagajärgedest isiklikult huvitatud, otsus peab olema tehtud heas usus, piisavalt informeerituna ning ratsionaalselt uskudes, et otsus on tehtud äriühingu parimates huvides.

Samuti on lahend märkimisväärne, kuivõrd olulise tõendina tugines kohus ka varasemale kohtuotsusele, mille pooleks ei olnud küll juhatuse liige, vaid juhatuse liikmega seotud ühing, kuhu juhatuse liige oli raha kandnud. Ka varasemas kohtuasjas oli kohus suuresti kattuvate tõendite pinnalt tuvastanud, et maksed tehti õigusliku aluseta, juhatuse liikmega seotud teine ühing oli alusetult rikastunud ning raha mõisteti ühingult välja. Juhatuse liikmega seotud ühing oli aga pankrotti läinud ning nõuet seega maksma panna ei saanud. Niisiis kinnitab värske maakohtu lahend ka, et olukorras, kus pahatahtlikult käitunud juhatuse liikmega tegevuse tagajärjel ühingust väljaviidud raha mujalt kätte ei saa, saab pöörduda kohtusse nõudega juhatuse liikme enda vastu.

Kohtulahend ei ole veel jõustunud ning tõenäoliselt jätkub vaidlus teises kohtuastmes.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Esindame klienti kõigis õigusküsimustes alates vaidluse algusest.

Meie kliendimeeskonda kuuluvad partner Carri Ginter, maksejõuetusõiguse valdkonna juht Mari Agarmaa ja advokaat Liisa-Maria Puur.