Esindame Lux Expressi ja teisi Eesti bussioperaatoreid vaidluses Eesti riigiga.

Põhiseadusevastane kohustus

Lux Express Estonia pöördus 2019. aasta juulis Eesti riigi vastu kohtusse taotlusega tunnistada põhiseadusvastaseks ühistranspordiseadusega pandud kohustus vedada riigipoolset hüvitist saamata kommertsliinidel tasuta eelkooliealisi lapsi ning puudega isikuid. Samasisulise kaebusega pöördusid halduskohtusse veidi hiljem veel kolm Eesti bussiettevõtet (MK Autobuss, Arilix ja Estonian Lines). Tallinna Halduskohus otsustas vaidluse lahendamiseks saata küsimuse Euroopa Kohtusse.

Värskes seisukohas kinnitas Euroopa Komisjon Euroopa Kohtule, et Eestis 20 aastat kehtinud seadus, mis kohustab bussiettevõtteid ilma riigipoolset hüvitist saamata vedama tasuta puudega isikuid ning eelkooliealisi lapsi rikub Euroopa õigust. Lux Express taotleb riigilt saamata jäänud tulu hüvitamist ligi 2 miljoni euro ulatuses.

Teedrajav seisukoht

Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul on see oluline läbimurre aastaid kestnud ebaõiglase ning õigusvastase olukorra lõpetamisel: „Me ei ole pöördunud kohtusse mitte puuetega isikute ja eelkooliealiste laste vastu ega vaidlusta riigi õigust pakkuda nendele sõitjategruppidele ühistranspordi kasutamiseks soodsamaid tingimusi, vaid riigi poolt kujundatud ebaõiglase süsteemi vastu.”

Ebaõiglane olukord väljendub Roosi sõnul selles, et vedajatele, kellelt riik avaliku teenindamise lepingute alusel veoteenust ostab, hüvitab tasuta sõitvate sihtgruppide vedamise kulu läbi kilomeetri hinna, samas kui üksnes piletitulust toimivaid liine teenindavad vedajad peavad samu sõitjategruppe hüvitist saamata teenindama.

“Oleme tänulikud Tallinna Halduskohtu kohtunikule, kes küsimuse Euroopa Kohtusse saatis. Riik püüdis viimase võimaluseni väita, et Euroopa Liidu õigus siin ei kohaldu. Edasi saab vaidlus keskenduda sellele, kui palju tuleb riigil bussiettevõtjatele maksta,” kommenteeris vaidlust meie partner Carri Ginter.

Erinevad nägemused

Senises kohtumenetluses on Eesti riiki esindav Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium väljendanud seisukohta, et ühistranspordiseadusega bussivedajatele pandud kohustus teenindada eelkooliealisi lapsi ja puuetega isikuid tasuta, ilma hüvitist saamata, ei ole oma olemuselt avaliku teenindamise kohustuse panemine.

Seevastu Euroopa Komisjoni poolt Euroopa kohtule esitatud seisukohas on üheselt väljendatud seisukohta, et kommertsalustel reisijate liinivedu teostatavatele ettevõtjatele pandud kohustus vedada teatud kategooriasse kuuluvaid reisijaid tasuta, nagu käesoleval juhul on pandud ÜTS §-ga 34, kujutab endast avaliku teenindamise kohustust. Samuti asub Euroopa Komisjon seisukohale, et Eesti ühistranspordiseaduse §34, mis sätestab, et sõitjate tasuta vedu vedajale ei hüvitata, on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Sisuliselt asub Euroopa Komisjon sellega seisukohale, et Eestis alates 2000. aastast kehtiv regulatsioon on õigusvastane.

Meie kliendimeeskond

Lux Expressi ja teisi Eesti bussioperaatoreid esindavaid vaidluses meie partnerid Allar Jõks ja Carri Ginter, keda toetab advokaat Kadri Härginen.