Esindame Laulasmaa kooli Lehola koolimajas käivate laste lapsevanemaid vaidluses Lääne-Harju vallaga seoses Lehola koolimaja planeeritud sulgemisega.

Probleemiks ruumipuudus

Vaidluse keskmes on Lääne-Harju valla otsus sulgeda Lehola koolimaja. Planeeritud sulgemise põhjuseks ei ole õpilaste vähesus, vaid ruumipuudus, sh lasteaiakohtade nappus. Lahendusena näeb vald Laulasmaa kooli Lehola koolimajas 2023/24. õppeaastast esimesest kuuenda klassini põhihariduse õppe pakkumise lõpetamist ning senises koolihoones lasteaia sisseseadmist. Leholas käivad lapsed peaksid seeläbi hakkama koolis käima kuus kilomeetrit kaugemal, Kloogal asuvas koolimajas (uuest õppeaastast Klooga Kool), kuhu koondataks kokku nii Lehola koolimaja kui ka Klooga koolimajas käivad 1.-6. klasside lapsed.

Lapsevanemaid laste Kloogale läkitamise plaan ei rahulda. Muuhulgas toovad vanemad välja, et Klooga Kool hakkab muutuma suurkooliks, lastele oleks parem aga väikekooli keskkond, mis vanemate eelneva kogemuse põhjal toetab laste õppimist ning kus tekib ühte peretunne. Peretunnet vald sulgemisargumentides nimetatud ei ole. Vald vaatab arve ja need näitavad, et Lehola koolimaja laste Klooga koolimajja suunamine toob kaasa „rahastusmudeli efektiivsemaks muutumise“.

Esialgne õiguskaitse

24. aprillil andis Tallinna Ringkonnakohus valla peale kaevanud lapsevanematele esialgse õiguskaitse. See tähendab, et Lehola koolimaja tegevust ei tohi selle õppeaasta lõppedes lõpetada.

Kohus pidas vajalikuks määrata esialgne õiguskaitse, sest vastasel juhul oleks hakatud juba sel suvel Lehola koolimaja lasteaiaks ümber ehitama, kuid kohtuvaidlus, kas kooli sulgemine on põhjendatud või mitte, suure tõenäosusega 31. augustiks ei lõppe. Lisaks märkis kohus, et kuigi vald põhjendas Lehola koolimaja lasteaiaks muutmist peamiselt piirkonna lasteaiakohtade nappusega, ei ole vald selgelt esile toonud, kui palju lasteaiakohti Leholas ja selle läheduses ikkagi puudu on.

Lootust ka teistele väikekoolidele

Olgugi et Lehola koolimaja lõplik saatus on endiselt lahtine, on ringkonnakohtu esialgse õiguskaitse määrus siiski laiema tähendusega. Nimelt andis ringkonnakohus juhiseid, mida asja sisuliselt läbi vaadates tuleb kontrollida.

Ringkonnakohtu määrus on oluline ka teistes vaidlustes, näiteks neis, mis puudutavad Virtsu põhikooli kooliastmete arvu kärpimist või Metsküla algkooli sulgemist. Kohus märkis, et vallal on kohustus haridusvõrku ümber korraldades leebemaid alternatiive kaaluda, enne kui hakkab uksi sulgema.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Esindame lapsevanemaid kõigis vaidlusega seotud küsimustes, seejuures esialgse õiguskaitse taotluse koostamisel ning jätkame kliendi esindamist ka Tallinna Halduskohtus.

Lapsevanemaid esindavad kohtus partner Allar Jõks ja advokaat Gerli Helene Gritsenko. Advokaatide tööd toetab jurist Moon Look.