Minust

Töötan juristina ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnas ning vaidluste lahendamise ja ennetamise töörühmas. Puutun seega tihedalt kokku nii tehingute kui ka kohtuasjadega.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Töö Sorainenis. Ühinesin Soraineniga 2017. aastal, alustades meie kinnisvara ja ehituse töörühmas, kus tegelesin peamiselt kinnisvaraküsimustega. Koostasin erinevaid kinnisvaraga seotud lepinguid ja tehingudokumente ning osalesin kinnisvaraga seotud kohtuasjades, sealhulgas abistasin keeruliste planeerimis-, ehitus-, ja arendusvaidlustega. Lisaks kinnisvaraküsimustele, alustasin sammhaaval tööd ka meie ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste ning vaidluste lahendamise ja ennetamise töörühmades, kus olen senini aktiivne.

Pidev areng. Igapäevases praktikas olen eesmärgiks seadnud arendada teadmisi ja oskusi erinevates tegevus- ja õigusvaldkondades. Olen alati valmis uuteks põnevateks väljakutseteks omandamaks kogemusi uutes teemades. Sorainenis olen töötanud kinnisvara-, keskkonna- ja äriõiguse-, riigihanke-, maksejõuetus- ja saneerimis-, pärimis- ja pereõiguse, ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste-, tööõiguse-, kriminaalõiguse-, ärilepingute, intellektuaalomandi õiguse-, Euroopa Liidu õiguse-, lepinguväliste võlasuhete jms valdkondades. Samuti olen meie meditsiini ja tervishoiu ning tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsiooni ärivaldkondade töörühmade liige.

Varasemad kogemused. Enne Soraineniga liitumist, töötasin aastaid juristina ühes Eesti juhtivas turvaettevõttes. See kogemus andis mulle ülevaate sellest, kuidas üks üleriigilise haardega ettevõte tegutseb ja milliste õigusküsimustega igapäevaselt kokku puutub. Samuti sain seal esmase kogemusi ärilepingute, kohtuasjade, tööõiguse ja riigihangete vallas. 2016. aastal avanes võimalus anda oma panus Eesti Turvaettevõtete Liidu töörühma kaudu uue turvaseaduse eelnõu koostamisel.

Akadeemilised saavutused. Lõpetasin 2017. aastal Tartu Ülikooli cum laude ja omandasin magistrikraadi õigusteaduses. Magistritöös analüüsisin privaatsusõiguse riivet Euroopa Liidu õiguses elektroonilise side andmete kaitse valdkonna näitel. Minu magistritöö sai Justiitsministeeriumi era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde 2017. aasta konkursil II koha. Samuti olen samal teemal kirjutanud artikleid kohalikele väljaannetele seoses kiire vajadusega kohandada Eesti seaduseid vastamaks Euroopa Liidu õigusele, et inimeste põhiõigus privaatsusele oleks tagatud.

 

 

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, cum laude)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)