Sügistuultega koos astuvad uutele väljakutsetele vastu ka õigusteadustudengid. Peame oluliseks panustada tulevaste juristide arengusse, mispärast pakume tudengitele võimalusi meie ekspertide käe all õigusmaastikuga lähemalt tuttavaks saada – võimalusi seda teha on erinevaid.

Õigusalaseid teadmisi jagavad meie eri õigusvaldkondade eksperdid nii tudengiprogrammi Sorainen Student Academy kaudu kui ka lõputöid juhendades ja retsenseerides.

Sorainen Student Academy saab taas hoo sisse

Täna algab kandideerimine tudengiprogrammi Sorainen Student Academy 2021/2022 hooajaks. Meie rahvusvaheliste ekspertide loengutes täiendavad tudengid oma teadmistepagasit näidetega päris elust ning saavad edaspidiseks eksklusiivseid näpunäiteid ja õpetusi. Vürtsi lisab osalemine harjutuskohtus ja praktilises meeskonnatöös.

Täienenud õigusalased teadmised ning laienenud erialane võrgustik avab tudengitele uusi uksi – seda nii kohalikul aga ka rahvusvahelisel tasandil. Kõik Sorainen Student Academy lõpetanud saavad programmis osalemist kinnitava sertifikaadi ning edukamatele pakume praktikakohta Sorainenis.

Panus teadustöösse

Meie eksperdid on innukad juhendajad ja retsenseerijad lõputööde kirjutajatele. Nii oleme toeks olnud eri õigusvaldkondade ja kõrgkoolide lõputööde valmimisel ning igal õppeaastal koos juhendajate ja retsensentidega lõpetajatele kaasa elanud. Ainuüksi 2020/2021 õppeaastal panustasid meie eksperdid laia haardega lõputööde valmimisse:

 • Partner Norman Aas oli juhendaja Ange Selge magistritööle „Enamohtlikud tagajärjed isikuvastaste kuritegude puhul“ (Tallinna Ülikool).
 • Nõunik Piibe Lehtsaar juhendas Karmel Kristin Einbergi magistritööd „Konkurentsiõiguse rikkumist tuvastavale otsusele väljaspool rikkumismenetlust omistatud siduvuse põhiseaduspärasus“ (Tartu Ülikool).
 • Advokaat Kadri Härginen juhendas magistritööd „Vastuvõetamatu pakkumus kui konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse ja võistleva dialoogi kasutamise alus“, mille autor on Mihkel Rääk (Tartu Ülikool).
 • Vandeadvokaat Britta Retel oli juhendaja Elina Mizerova magistritööle ,,Keskkonnaorganisatsioonide õiguslik staatus halduskohtumenetluses Eestis ja Euroopa Liidus” (Tartu Ülikool).

Nõunik ja maksuekspert Kaido Künnapas juhendas magistritöid:

 • ,,Uusehitise ja parendatud ehitise piiritlemine ja käibemaksukäsitlus juurdeehitise puhul,” Julia Villemson (Tallinna Tehnikaülikool);
 • ,,Põhiõigused ja kohustused ärisuhte lõpetamisel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel,” Ethel Pagil (Tallinna Tehnikaülikool);
 • ,,Omakapitali maksuvabade väljamaksete formaalse piirangu põhiseaduspärasus,” Ereli Muuga (Tartu Ülikool).

ja bakalaureusetöid:

 • ,,Patsienditestamendi vajalikkusest Eesti õigusruumis,” Liis Leimberg-Pallo;
 • ,,Ettevõtlusvabaduse piiramise proportsionaalsus juhatuse asukoha ja tegevuskoha nõude sätestamisega virtuaalvääringu teenuse pakkujate näitel,” Kristi Hiie (Tallinna Tehnikaülikool).

Partner Carri Ginter juhendas magistritöid:

 • ,,Makseasutuse õigus saada juurdepääs maksekonto teenustele krediidiasutuses,” Rasmus Õisma (Tartu Ülikool);
 • ,,Rahvusvahelise spordivahekohtu otsuse tühistamine ja täitmisest keeldumine avaliku korra erandile tuginedes,” Polina Tšernjak (Tartu Ülikool);
 • ning toetas kaasjuhendajana Elina Mizerova magistritöö ,,Keskkonnaorganisatsioonide õiguslik staatus halduskohtumenetluses Eestis ja Euroopa Liidus” valmimist (Tartu Ülikool);

ja bakalaureusetöid:

 • ,,Teiste liikmesriikide kodanike liikumispiirangute kehtestamise õiguslikud alused Eestis, Lätis ja Rootsis covid-19 näitel”, Jaak Madison (Tartu Ülikool);
 • ,,Ekspordipiirangute keeld siseturuõiguses,” Katariina Kuum (Tartu Ülikool);
 • Legal effect of directives: inverse/incidental direct effect, Harles Veersalu (Tartu Ülikool).

Toetus mõlemalt poolelt

Meie eksperdid on olnud ka aktiivsed retsensendid:

Advokaat Kadri Härginen:

 • ,,Menetlusosalise juurdepääsu piiramine konfidentsiaalsele teabele halduskohtumenetluses,” Aire Maiste (Tartu Ülikool);
 • ,,Tõhus vaidlustusmenetlus ühishangetes,” Stella Raamat (Tartu Ülikool).

Oskusteabe ja innovatsiooni spetsialist Sirle Orav-Hinno:

 • ,,Saneerimismenetluse kuritarvitamise tõkestamise võimalused,” Helina Liba (Sisekaitseakadeemia)

Advokaat Monika Tomberg:

 • ,,Eesti krediidiasutuste juhtorganite liikmete suhtes läbiviidava sobivusmenetluse raames hinnatav kollektiivne sobivus ja selle hindamise kitsaskohad,” Alesja Gorbunova (Tartu Ülikool)

Advokaat Mario Sõrm:

 • ,,Hankija kaalutlusõiguse teostamise piirid sotsiaalsete eesmärkidega riigihangete läbiviimisel,” Johanna Rähn (Tartu Ülikool)
 • ,,Hankelepingu muutmine ettenägematutel asjaoludel ja hankelepingu lõpetamise õiguslikud riskid,” Kadri Lepikult (Tartu Ülikool)
 • ,,Vastuvõetamatu pakkumus kui konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse ja võistleva dialoogi kasutamise alus,” Mihkel Rääk (Tartu Ülikool)

Meie ekspertidel on laialdased teadmised ja praktiline kogemus eri õigusvaldkondades ning kolleegide arengusse panustamine on võtmetähtsusega. Uuel õppeaastal ootame juuratudengeid osa saama Sorainen Student Academyst ning julgustame juba varakult lõputöö teemale mõtlema!