Nõustame globaalset teaduspõhist biofarmatseutilist ettevõtet AstraZeneca seoses osalemisega uudses avaliku ja erasektori partnerluses, mis aitab arendada kopsuvähi patsientide raviteekonda ning panustada seeläbi ühiselt riikliku vähitõrjeplaani elluviimisse.

Uus lähenemine

Riiklik vähitõrjeplaan aastani 2030 toob esile probleemi, et vähipatsientide raviteekonda, mis algab vähikahtlusest ja ulatub ravijärgsesse perioodi, ei käsitleta tervikuna ning patsiendi elukvaliteeti ja rahulolu vähiteekonna eri etappidel ei mõõdeta. Lahendusena nähakse patsiendikesksete terviklike vähiteekondade kujundamist.

„Koostöös kaardistatakse kopsuvähi patsiendi teekond, et leida valupunktid ning töötada välja uudseid lahendusi, mis kohanduvad senisest paremini patsiendi vajadustega, tagavad kvaliteetse ravi ja selle järjepidevuse,” ütles sotsiaalministeeriumis tervisesüsteemi arendamise osakonna peaspetsialist Made Bambus.

Teekonna arendamiseks kombineeritakse erinevaid meetodeid. Teenusedisaini uuring seab keskmesse patsiendi ja lähedase ning uurib nende kogemusi ja vajadusi teekonna eri etappides ja liikumisel ühest etapist teise, kus sageli ilmnevad süsteemi suurimad kitsaskohad.

Esimene avaliku- ja erasektori partnerlus

Panustamaks riikliku vähitõrjeplaani elluviimisse allkirjastasid Sotsiaalministeerium, Tervisekassa, ravimifirmad MSD, AstraZeneca ja Roche ning Connected Health klaster konsortsiumilepingu, et arendada koostöös kopsuvähi patsientide raviteekonda. Selline avaliku- ja erasektori partnerlus on esmakordne.

„Võrreldes tervisetehnoloogiate kiire arenguga on riikide tervishoiukorraldus püsinud suhteliselt muutumatuna ja süsteemid seisavad silmitsi tõsiste proovikividega. Soovime selle uue põlvkonna era- ja avaliku sektori partnerlusega panustada Eesti tervisesüsteemis vajalike muutuste käivitamisse, et suurendada inimkesksust ja teenuste sidusust ning kasutada piiratud ressursse efektiivsemalt. Meie eesmärk on toetada tervisesüsteemide vastupidavust suurendavate uuenduste loomist, mis muudaksid vähiravi tulemusi Eesti patsientide,“ võttis ettevõtete huvi kokku AstraZeneca Baltikumi direktor Daniela Pavlic.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Meie meeskond juhtis konsortsiumilepingu koostamist ja esindas AstraZenecat läbirääkimistel teiste osapooltega. Jätkame ka edaspidi AstraZeneca nõustamist selles partnerluses.

Kliendimeeskonda juhtis nõunik Lise-Lotte Lääne, keda toetasid partner Kaupo Lepasepp, nõunik Piibe Lehtsaar, vandeadvokaadid Olivia Kranich ja Verner Silm ning advokaadid Liisa Maria Kuuskmaa ja Mario Sõrm.