Nõustasime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit ehitusvaldkonna digitaliseerimisel.

Samm efektiivsema ehitussektori suunas

Ehitusvaldkonna digitaliseerimine võimaldab muuta efektiivsemaks ehitussektori toimimise ehitise elukaare vältel. Ehitusvaldkonna arengut kammitsevad probleemid on näiteks keskkonna jalajälg ja suur energiakulu, aja, raha ja materjalide raiskamine, puudulik tööohutus ja madal tööviljakus. Olulised probleemid on ka juurdunud mõttemallid, käitumismustrid ja puudulik koostöö erinevate osapoolte vahel.

Digitaliseerimise eesmärk on, et ehitise kavandamise ja kasutamisega seonduvad erinevad osapooled saavad ehitisega seonduvast informatsioonist ühte moodi aru ning saavad seda sarnaste meetodite alusel töödelda.

Meie roll

Toetasime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit erinevate ehitusvaldkonna digitaliseerimise õigusliku raamistiku ning ehitusseadustiku rakendamisel kerkinud probleemide analüüsis.

Nõustasime klienti küsimustes, mis olid seotud ehitise kavandamise ja kasutamisega seonduva teabe lihtsamini kättesaadavaks tegemisega ning teabe avalikustamisele esitatavate piirangutega. Lisaks analüüsisime ehitusseadustiku rakendamisel kerkinud probleeme, mis on näiteks hoone ja rajatise või ümberehitamise ning uue ehitise püstitamise eristamine, projekteerimistingimuste andmise praktika, menetluste läbiviimise ajamahukus ning eriehitistega seonduvad probleemid.

Digitaliseerimise ning EhS revisjoni raames tegime koostööd erialaorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste ning asjakohaste valitsusasutustega. Analüüsi raames analüüsis majanduslikke mõjusid Tartu Ülikool.

Mõju kogu Eesti majandusele

Projekt on märkimisväärne, andes tagasiulatuvalt hinnangu ehitusseadustikule ja sellega seonduvatele õigusaktidele. Nõustamise raames koostasime ka ettepanekud ehitusseadustiku muutmiseks koos muudatuste mõjuga.

Ehitussektoril on Eesti majanduses väga oluline roll. 2019. aastal oli ehitussektori osatähtsus Eesti SKP-st 7%. Ehitussektoris tegutses 2018. aastal rohkem kui 11 000 ettevõtet (13% kõikidest Eesti ettevõtetest), mis andsid tööd kümnendikule Eesti töötajatest ehk ligi 50 000 inimesele.

Meie kliendimeeskond

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit nõustasid ehitusvaldkonna digitaliseerimise protsessis meie advokaadid Sandra Mikli ja Andra Grünberg.

Rohkem infot.