Esindasime edukalt Mulgi valda vaidluses Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK) viimase otsuse üle, milles RTK nõudis Mulgi vallalt tagasi ca 50 000 eurot toetust. Toetuse tagasinõue oli seotud kahe riigihankega, mille Mulgi vald korraldas Mõisaküla hoolekandekeskuse vana hoone lammutamiseks ja uue ehitamiseks.

Küsimus hankelepingu pikendamise ja maskuvõlaga alltöövõtja üle

Riigi Tugiteenuste Keskuse etteheited seisnesid kokkuvõtvalt selles, et ehitamise hankes kaasati hankelepingu täitmisesse maksuvõlaga alltöövõtja ja hankelepingu täitmise tähtaega pikendati õigusvastaselt. Lammutamise hankes heideti Mulgi vallale ette, et hankeleping sõlmiti hiljem kui hanketeates oli sätestatud ning samamoodi hankelepingu täitmise tähtaja õigusvastast pikendamist.

Pärast seda, kui RTK jättis ka Mulgi valla vaide rahuldamata, otsustas vald koostöös meie advokaatidega pöörduda otsuse vastu Tallinna Halduskohtusse.

Hankelepingu pikendamine oli olukorra mõistlik lahendus

Tallinna Halduskohus asus oma 09.02.2024 otsuses haldusasjas 3-23-814 seisukohale, et ükski RTK etteheide ei olnud põhjendatud ning rahuldas Mulgi valla kaebuse täies ulatuses. Samuti mõistis halduskohus viimsegi sendini riigilt välja ka kohtuvaidlusega seotud menetluskulud.

Halduskohus põhjendas, et kuivõrd peatöövõtja ei olnud alltöövõtja kaasamisest Mulgi valda teavitanud, siis ei saanud vald ka tema maksuvõlga kontrollida. Sellisel juhul ei olnud ka kuidagi põhjendatud Mulgi valla karistamine tagasinõudega.

Ehitamise hankes hankelepingu täitmise tähtaja pikendamise osas leidis kohus, et olukorras, milles hankelepingu täitmise tähtaega tuleb pikendada üksnes üksikute välitööde viibimise tõttu mõne kuu võrra, oleks ebamõistlik ja ebaproportsionaalne hankijalt nõuda tööde pooleli jätmist, hankelepingu lõpetamist ja uue riigihanke korraldamist.

Nagu Mulgi vallavanem Imre Jugomäe ka osutas: „Mulle meeldib väga, et kohtulahendis on toodud välja põhjendusena mõiste „talupoja mõistus“. Lausepaariga „Riigihanke korraldamine ei saa olla eesmärk omaette. Säilitada tuleb „talupoja mõistus“,“ võttis halduskohus kokku vaidluse ehitustähtaja pikenemise üle Sakala Postimehes ilmunud artiklis.

Kohus rahuldas kaebuse täies ulatuses

Lammutustööde hankes esitatud RTK etteheidete kohta märkis kohus, et kuivõrd tegemist oli väikehankega, siis ei olnud hanketeates sätestatud tähtajal prioriteetsust hankelepingus ette nähtud lepingu sõlmimise reeglite suhtes. Lisaks erines reaalne hankelepingu täitmise tähtaeg kavandatust kõigest 23 päeva võrra, mis ei toonuks kohtu hinnangul tõenäoliselt kaasa teistsugust pakkujate ringi või pakkumuste sisu.

Kuivõrd kaebus rahuldati täies ulatuses, siis ei asunud halduskohus enam analüüsima valla tõstatatud küsimust, kas toetuse andmise aluseks olev määrus „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ on kooskõlas põhiseadusega.

Meie hinnangul ei ole viidatud määrus põhiseadusega kooskõlas, kuivõrd selle aluseks olev seadus ei volita ministrit määrusega kehtestama tagasinõude määrasid. Samuti ei sätesta seadus ka tagasinõude alam- ega ülemmäära, kohustuse suuruse arvestamise aluseid ega muid eeldusi, mis tagaks tagasinõude suuruse kindlaksmääramise objektiivsetel alustel.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Antud kaasus on järjekorras neljas tagasinõudeid puudutav vaidlus järjest, milles meie kliendid on edukaks osutunud. Nii esindasime Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi edukalt vaidlustes, mis puudutasid finantskorrektsioone Kohtla-Järve ühishoone ja Kiviõli ühishoone riigihangetega seonduvalt ning Rakvere linna vaidluses, milles RTK heitis ette Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone ehituslepingu õigusvastast muutmist.

Mulgi valda esindasid vaidluses partnerid ja vandeadvokaadid Allar Jõks ja  Dr. Kadri Härginen ning advokaat Mario Sõrm.

Loe Lähemalt Sakala Postimehest.