Nõustame Tallinna linnavalitsust koostööleppe sõlmimisel Eesti energiakontserniga Utilitas eesmärgiga luua kaugküttevaldkonna ühisettevõte AS Utilitas Tallinna Soojus, mis hakkab 33,34% ulatuses kuuluma Tallinna linnale ja 66,66% osaühingule Utilitas. Loodav ühisettevõte on valdusettevõte, mis juhib investeeringuid Tallinna piirkonnas, soojuse müümist jätkab Utilitas Tallinn.

Energiasõltumatus ja stabiilne hind

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul saab Tallinn ühisettevõtte kaudu võimaluse rajada innovaatilised energialahendused, mis tagavad meile energiasõltumatuse ja toasooja hinna stabiilsuse. „Võrkude rekonstrueerimine ja investeeringud uutesse taastuvenergia allikatesse nagu reovee ja merevee soojuspumbad ning biogaasi potentsiaali ärakasutamine annavad tallinlastele taastuvenergial põhineva kaugkütte ja võimaldab Tallinnal liikuda realistlikult kliimaneutraalsuse suunas,“ ütles Kõlvart.

Linna strateegiline eesmärk on tagada keskkonnasõbralike kaugküttelahenduste kättesaadavus ja elutähtsa teenuse toimimine Tallinna linna territooriumil ning selleks tuleb kaugküttevõrku järjepidevalt kaasajastada ja teha vajalike vajalikke mahukaid investeeringuid

Investeering tulevikku

Tehingu tulemusena asutavad Tallinna linn ja osaühing Utilitas uue äriühingu Utilitas Tallinna Soojus. Tallinna linn teeb uude ühingusse mitterahalise sissemakse Tallinna Soojuse aktsiatega ning Utilitas omalt poolt Utilitas Tallinna aktsiatega. Utilitas Tallinn ning Tallinna Soojus on edaspidi uue ühisettevõtte tütarühingud. Tallinna linna ja Utilitase ühisettevõtte loomise peab heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu ja Konkurentsiamet.

Viimastel kümnenditel on Utilitas teinud Tallinna kaugküttesse suuremahulisi investeeringuid, suurendanud oluliselt varustuskindlust ja kohalike taastuvate kütuste osakaalu. Utilitasel on juhtiv roll ka uue ettevõtte äriplaani väljatöötamisel, koostamisel ja uuendamisel. Äriplaani eesmärk on viia lõpuni kaugküttevõrgu uuendamine vastavalt Tallinna ühtse kaugküttevõrgu arengukavale ja saavutada süsinikuneutraalne kaugkütte- ja jahutuse varustus hiljemalt 2030. aastaks.

Loodava ühisettevõtte investeeringuid rahastatakse sisemistest rahavoogudest, aktsionäridelt ja kolmandatelt isikutelt võetud laenudega ning sissemaksetega ühisettevõtte aktsiakapitali. Utilitas võtab kohustuse finantseerida investeeringuid süsinikuneutraalsetesse tootmisvaradesse 225 miljonit eurot, ilma et see mõjutaks linna ja Utilitase osaluste osakaalusid ühisettevõttes. Tallinn ei võta rahalisi kohustusi seoses ühisettevõtte rahastamisega või muu rahalise abi andmisega.

Pikaajaline koostöö

Tallinna Soojus ja Tallinna Küte (tänane Utilitas Tallinn) vahel sõlmiti 31. oktoobril 2001 ettevõtte rendi- ja operaatorleping, mille alusel on viimased 22 aastat kaugküttevõrku hallanud ja arendanud Utilitas. Kehtiv koostöövorm ei võimalda uute taastuvenergial põhinevate tootmisvõimsuste rajamist, sest allesjäänud kaheksa-aastane lepinguperiood ei anna pankadele kindlust 25-30 aastase tasuvusajaga investeeringute rahastamisel.

Lisaks peab praeguse lepingu järgi rentnik ehk Utilitas Tallinn lepingu lõppedes tagastama linnale rendivara ning linn peab kompenseerima rentniku poolt varadesse tehtud investeeringud. Kompensatsiooni suurus sõltub tehtavatest investeeringutest ja ainuüksi tänaseks teostatud investeeringute põhjal oleks 2031. aasta lõpuks kompenseerimiskohustus hinnanguliselt 250 miljonit eurot. Ühisettevõtte loomisega Tallinna linnal kompenseerimiskohustus kaob.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustame Tallinna linnavalitsust kõigis projekti ja loodava ühisettevõttega seotud õigusküsimustes, seejuures viisime läbi juriidilise auditi ning toetasime klienti tehingudokumentide ettevalmistamisel ja läbirääkimistel. Jätkame kliendi nõustamist Konkurentsiametilt koondumise loa taotlemisega seotud küsimustes.

Tehingu projektimeeskonda juhivad partner Toomas Prangli ja nõunik Lauri Liivat. Projekti erinevaid nõustamisvaldkondasid juhivad veel partner Kaupo Lepasepp ja nõunikud Piret Lappert, Piibe Lehtsaar, Kaspar Endrikson ja Kadri Härginen, ning põhimeeskonda kuuluvad ka partner Carri Ginter, advokaadid Liisa Maria Kuuskmaa ja Mario Sõrm ning jurist Kadri Puu.

Rohkem infot: Tallinna linnavalitsus.