Majandusaasta aruanded on e-äriregistris avalikustatud. Advokaadibüroo Sorainen on jätkuvalt sektori suurimaid tööandjaid ning riiklike maksude maksjaid. 2023. aastal maksime riigikassasse tulu-, sotsiaal- ja käibemaksuna 4 606 685 eurot. Soraineni Eesti kontori müügitulu kasvas 2022. aastaga võrreldes 3,4%, ulatudes 15 063 617 euroni. Kontori keskmine töötajate arv kasvas 85-le (2022. aastal oli see 82). Laienes ka partnerite ring – omanike hulka edutati rahvusvaheliste vahekohtumenetluste valdkonna juht Maria Pihlak.

„Me loot­sime 2023. aastast rohkemat, ka meie eesmärgid olid kõrgemad. Kahjuks jätkas majandus 2023. aastal langust ja majandusaktiivsus pü­sis oodatust madalamal,“ ütleb meie Eesti kontori juhtivpartner Kaupo Lepasepp. „M&A ja finantsteenus­te nõutamise turu paigalseisu aitas mõnevõrra kompenseerida suurem aktiivsus kinnisvaraõiguse ja vaidluste valdkonnas, kuid see oli ebapiisav, et kompenseerida ül­dist tööjõukulude kasvu. Nii lõpetasimegi aasta kavandatust väiksema käibekasvu ja seeläbi väiksema kasumiga.“

Lepasepp kinnitab, et vaatamata majandustulemuste keskpärasuse­le, hindame aastat strateegiliselt edukaks. „Meie strateegia on läbimõeldud ja rajaneb lihtsatel nurgakividel: klientidele üha parema teenuse pakkumine, Soraineni meeskonna arendamine ja väestamine ning uute tehnoloogiate raken­damine meie klientide ja meeskonna toetami­seks. Kõigis nendes suundades oli aasta 2023 toimekas ja tulemusterohke.“

advokaadibüroode aruandeaasta müügitulu võrdlus.2023

Meie jaoks olulised kordaminekud 2023. aastal

 • Kliendid hindavad Soraineni tugevai­ma õiguspädevusega advokaadibürooks Baltikumis, selgub iga-aastasest tippbüroo­sid hindavast Kantar Prospera kliendirahulolu uuringust. 14-st õigusvaldkonnast, mille kohta klientide arvamust küsiti, on Soraineni kompe­tents (ingl k best legal competence) hinnatud kõrgeimaks Eesti õigusturul üheksas valdkon­nas: vaidluste lahendamine; suhted riigiga; riigihanked; kinnisvara- ja energeetikavaldkond; konkurentsi- ja ELi õigus; töö-, maksu- ja äriühinguõigus. Lisaks hindasid kliendid kõrgelt ka meie advokaatide kättesaadavust ja head teenust, häid isiklikke kontakte advokaatidega ning meie ühtse regionaalse ettevõttena tegut­semise kultuuri. Ka Soraineni bränd on Eesti advokaadibüroodest endiselt tuntuim.
 • Kaitseministeerium tunnustas meie riigi­kaitselist tegevust „Riigikaitsjate toetaja” aumärgisega. Esmakordselt 2023. aastal üle antud tunnustuse pälvis kokku 50 Eesti ette­võtet ja organisatsiooni. Toetame igati oma töötajate osalemist riigikaitses, säilitades palga ja lisapuhkused reservõppekogunemis­tel osalejatele ning Kaitseliidu ja Naiskodu­kaitse liikmetele õppustel osalemiste ajaks. Riigikaitse teemad on tihedalt seotud meie büroo identiteedi, nii sise- kui ka avaliku kommunikatsiooni ning juhtkonna tege­vusega.
 • Tudengid hindavad meid jätkuvalt õigus­valdkonna ihaldatud tööandjana. Tööandja brändingu agentuuri Instar korraldatud uuringus selgus, et juuratudengid valisid Soraineni erasektori kõige atraktiivsemaks tööandjaks õigusvaldkonnas.
 • Meie büroo nomineeriti The Financial Times’i Innovative Lawyers Awards Europe 2023 tiitlile. Teenisime nominatsiooni kategooriates „Euroopa kõige uuenduslikum advokaadibüroo“ (“Most innovative law firm in Europe”) ja „Innovaatilised juristid tehnoloogia valdkonnas“ (“Innovative Lawyers in Technology”). Sorainen oli ainus Balti ja Põhjamaade regiooni büroo, mis viiekümne Euroopa kõige innovaatilisema advokaadibüroo seas ära märgiti (29. koht). Nominatsioon anti meile teedrajavate innovaatiliste õiguslahenduste väljatöötamise ning innovatsiooni rakendamise eest oma inimeste arendamise ja koolitamise ning sotsiaalse vastutuse valdkondades.
 • Chambers Europe Awards omistas Sorainenile Baltikumi Aasta Advokaadibüroo tiitli. Auhinnaga tunnustatakse meie advokaadibüroo paremust Balti regioonis ja tuuakse välja meie silmapaistvat tööd, muljetavaldavat strateegilist kasvu ning tipptasemel kliendikogemuse pakkumist.
 • Sertifitseeritud IT-turvalisus. Meie IT-süsteemide turvalisus on alates 2021. aastast kinnitatud ISO/IEC 27001 sertifikaadiga.
 • Soraineni spin-off tehnoloogiaettevõte Crespect, mis arendab advokaadibüroodele suunatud terviklikku tööhaldustarkvara, sai innovaatilise tootearenduse toetuse ja sulges esimese investeerimisvooru.
 • Pakume Shared Mission programmi raames igal aastal 100 000 euro väärtuses tasuta õigusabi. 2023. aastal valisime välja 17 uuenduslikku ja jätkusuutlikku energialahen­dust pakkuvat projekti, mis Ukrainale suu­natud pro bono töö kõrval Soraineni Shared Mission programmi raames meilt tasuta õigus-ja maksunõu said.
 • Prestiižse õigusturge hindava väljaande The Legal 500 raportis Green Guide tunnustatakse meie ESG-alaseid saavutusi kõigis Balti riikides. Tunnustuse andmisel hin­natakse nii ettevõtte pingutusi ESG-valdkonnas kui ka valdkonnaga seotud õigusalast tööd.
 • Töötasime ISO 14001 sertifitseerimise raa­mes välja bürooülese keskkonna-juhtimissüsteemi juhendi „Environmental management system guideline“, kus on muu hulgas kirjeldatud meie tegevusega seotud keskkonnaaspektid ja mõjud ning eesmärgid ja mõõdikud.
 • Meie Tallinna kontori pühendumust ja jõupingutusi keskkonnahoidlikkuse valdkonnas tunnustati Rohelise Kontori tunnistusega.

Näiteid 2023. aasta suurtehingutest ja kohtuasjadest, kus nõustaja või kaitsjana osalesime

 • Nõustasime Kliimaministeeriumit tuumaenergia võimaliku kasutuselevõtu osas Eestis.
 • Nõustasime Deutsche Banki 600 miljoni euro suuruse sündikaatlaenu andmisel Eesti Energiale.
 • Esindasime edukalt Saaremaa Laevakompaniid 60 miljoni euro suuruse kompromissilepingu tagasivõitmise vaidluses.
 • Nõustasime AstraZenecat uudses riigi ja erasektori partnerluses, mis aitab viia ellu riiklikku vähitõrjeplaani.
 • Nõustasime Škodat koostöölepingu sõlmimisel Elroniga 10 uue elektrirongi ehitamiseks. Aastaks 2027 suureneb Elroni rongipark enam kui 40%.
 • Esindasime edukalt Lux Expressi ja teisi Eesti bussioperaatoreid vaidluses Eesti riigiga. Eesti riik hüvitab bussioperaatorite tasuta sõidud.
 • Nõustasime Baltic Horizon Fondi kinnisvarafondi uute võlakirjade emiteerimisel 42 miljoni euro eest.
 • Nõustame sõltumatut elektritootjat Sunly 30 miljoni euro suuruse investeeringu kaasamisel Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt (EBRD)
 • Esindasime Eesti juhtivat sideteenuste pakkujat Elisa riigihankevaidluses Eesti Raudteega seoses viimase poolt välja kuulutatud riigihanke tingimustega. Kaasus sai hankemaailmas harvaesineva lahenduse – vaidlus lõpetati kompromissi saavutamisega.
 • Nõustasime Eesti esimese suuremahulise maa-aluse vesisalvesti arendajat Energiasalve 11 miljoni euro suuruse lisarahastuse kaasamisel vesisalvesti rajamiseks.
 • Nõustasime Ukraina ettevõtet Nova Post Eesti filiaali avamisel ja postiteenuse osutaja tegevusloa taotlemisel.
 • Aitasime kunstnikele, kollektsionääridele ja galeriidele erinevaid tehnilisi lahendusi pakkuval Eesti kunstiidul Kanvas.ai avada autoriõigusi kaitsva kunstiplatvormi.

 

Soraineni majandusaasta aruanne 2023
Klõpsa pildil, et lugeda meie majandusaasta aruannet!

 

Loe meie 2023. aasta tegevustest ja tulemustest pikemalt majandusaasta aruandest!