Mēs pārstāvējām Latvijas Pārtikas ražotājs, Latvijā populāru kulinārijas un konditorejas izstrādājumu ražotāju, kas ir veiksmīgi attīstījis preču zīmi “Latvijas Labumi”, gandrīz trīs gadus ilgā strīdā ar Andreju Fraimani par nekustamā īpašuma (ražotnes) pirkuma līgumu atzīšanu par spēkā neesošu un par cesijas līgumu atcelšanu.

Strīda būtība

Prasību lietā ar vairākiem atbildētājiem un trešajām personām bija cēlis A.Fraimanis, kurš bija galvinieks SIA “Stūraiņu iela 6” ražotnes finanšu līzinga saistībām pret līzinga devēju. Pēc tam, kad SIA “Stūraiņu iela 6” ilgstoši nevarēja pildīt uzņemtās saistības, līzinga devējs vienpusēji atkāpās no noslēgtajiem līgumiem un ražotni un prasījuma tiesības atsavināja investoram par brīvu cenu. Tālāk ražotni un prasījuma tiesības no investora nopirka Latvijas Pārtikas ražotājs, kas ražotni modernizēja un paplašināja un tur kopš 2015. gada organizē lielāko daļu produktu ražošanu. Šos darījumus tiesā bija apstrīdējis A.Fraimanis, norādot, ka ražotnes atsavināšana ir notikusi pretēji likumam un labiem tikumiem.

Klientam labvēlīgs iznākums

Tiesa atzina, ka darījumi ir noslēgti pušu komercdarbības ietvaros un neveicina neko pretlikumīgu, nav pretrunā labiem tikumiem un, noslēdzot šādus līgumus, netika pārkāpts neviens normatīvais akts vai likuma norma. Būtiski, ka tiesa arī atzina, ka klienta noslēgtais darījums nemaz nevar aizskart un nav aizskāris prasītāja intereses, līdz ar ko prasība par pirkuma līgumu atcelšanu ir noraidāma.

Augstākās tiesas atteikums ierosināt kasācijas tiesvedību

Izvērtējot prasītāja kasācijas sūdzību, LR Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību. Tiesa norādīja, ka neuzskata, ka spriedumā ietvertais lietas rezultāts būtu nepareizs un, ka lietai būtu būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā.

Tādējādi pēc vairāku gadu ilgušas tiesvedības Sorainen strīdu risināšanas komanda ir panākusi klientam labvēlīgu iznākumu. Pilnīgi visas prasības, kas tika celtas pret mūsu klientu, tika noraidītas, un klienta labā atlīdzināti visi tiesāšanās izdevumi.

Nestandarta situācija

Lieta ir būtiska un interesanta ar to, ka tajā tika vērtētas personas subjektīvās tiesības apstrīdēt darījumus, kuriem tā nav dalībnieks, kā arī līzinga devēja tiesības līzinga objekta pārdošanā par brīvu cenu, bez izsoles un bez parādnieka iepriekšēja brīdinājuma.

Mūsu konsultācijas un komanda

Juridisko palīdzību un klienta pārstāvību tiesā nodrošināja partneris Agris Repšs un zvērināts advokāts Valts Nerets.